ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 Κριτική Επιτροπή
 Βραβεία
 Αίθουσες Προβολών
 Φωτογραφίες
 Άνθρωποι του Φεστιβάλ/Επικοινωνία
 Πρόγραμμα Προβολών
 Xορηγοί

 

 

  ΔEΛTIA TYΠOY

[ Eπιστροφή στα Δελτία Tύπου ]