ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣ

Τετάρτη 13 Μαρτίου, 20.30
Αποθήκη Γ΄

*Είσοδος μόνο για διαπιστευμένους.