Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως ενός (1) μηνός

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση.