Διακήρυξη πρόχειρου (συνοπτικού) διαγωνισμού για σύμβουλο τεχνκής υποστήριξης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑ-ΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013: 1. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟ-ΝΙΚΗΣ, 2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Θ/616/23.12.2010

Συνολικός προϋπολογισμός: 73.800 με ΦΠΑ, 60.000 χωρίς ΦΠΑ
Κριτήριο επιλογής αναδόχου: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
Διάρκεια παροχής υπηρεσιών: έως 20.12.2011