Ν 3905/10 «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις»

Στις 23/12/10 δημοσιεύτηκε στο φύλλο της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 219, Α/23-12-2010) και ισχύει ο Ν 3905/10 «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις», που αφορά, μεταξύ άλλων, στην οργάνωση και λειτουργία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να ανατρέξει στον νόμο.

Attachments: