Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου έως δύο (2) μηνών - Αποτελέσματα

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 17/02/ 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 οι υπάλληλοι του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ»,
1. Νότης Φόρσος και 2. Γιούλη Μαρασλή αναρτούν στα γραφεία του ΦΕΣΤΙΒΑΛ στη Θεσσαλονίκη (κτίριο Ολύμπιον πλ. Αριστοτέλους 10) τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων , που συμμετείχαν στην με αριθμ. πρωτ.: 55/52/24.01.2011 Ανακοίνωση του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ», για την πρόσληψη πενήντα οκτώ (58) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, συνολικής χρονικής διάρκειας έως δύο (2) μηνών, προκειμένου να καλυφθούν εποχικές και παροδικές ανάγκες των υπηρεσιών των παράλληλων προγραμμάτων του 13ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης- Εικόνες του 21 ου Αιώνα και συντάσσουν το παρόν πρακτικό ανάρτησης.