Ανακοίνωση υπό την αίρεση εκδόσεως της κοινής υπουργικής απόφασης

Αριθμ. Πρωτ.: Θ/242/25.02.11

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ»
έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 , όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και του άρθρου 20 παρ.4 του ν. 2738/1999 και
2. την 287.2.1/ 22/2/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη κατά την 287η συνεδρίασή του.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως εικοσιπέντε (25) ημερών, ΣΑΡΑΝΤΑ (40)συνολικά ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα :

1. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΩΣ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΕ (25) ΗΜΕΡΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΡΕΙΣ (3)

2. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΩΣ ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18) ΗΜΕΡΩΝ
ΒΟΗΘΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΣ (1)

3. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΩΣ ΔΕΚΑΕΠΤΑ (17) ΗΜΕΡΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ ΤΡΕΙΣ (3)

4. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΩΣ ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΗΜΕΡΩΝ
ΤΑΜΙΕΣ ΤΡΕΙΣ (3)

5. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΩΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΗΜΕΡΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

6. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΩΣ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΗΜΕΡΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΥΟ (2)
ΚΛΗΤΗΡΕΣ ΤΡΕΙΣ (3)
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΕΣΣΕΡΙΣ(4)
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ ΔΥΟ (2)
ΤΑΜΕΙΕΣ ΤΡΕΙΣ (3)
ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ επτα (7)
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΝΑΣ (1)
Β. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

Συνολικός αριθμός : ΣΑΡΑΝΤΑ (40) άτομα

Τα ειδικά προσόντα και προϋποθέσεις συμμετοχής περιέχονται στο πλήρες κείμενο της προκήρυξης που είναι ανηρτημένη στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.filmfestival.gr

Ο Διευθυντής
Δημήτρης Ειπίδης

> Για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης κάντε κλικ εδώ.