Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως εικοσιπέντε (25) ημερών

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ»
έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 , όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και του άρθρου 20 παρ.4 του ν. 2738/1999 και
2. την 287.2.1/ 22/2/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη κατά την 287η συνεδρίασή του.
3. την απόφαση του Διευθυντή του Φεστιβάλ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως εικοσιπέντε (25) ημερών, συνολικά τριανταεννέα (39) ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του στη Θεσσαλονίκη.