Ανακοίνωση σχετικά με την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ» έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
2. την Αρ. 7833 04/11/2011 απόφαση ένταξης της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία- Θράκη» του ΕΣΠΑ 2007-2013
3. την υπό Απ. Πρωτ. 136/52/09.05.2011 απόφαση Διευθυντή για την εκτέλεση υποέργου με αυτεπιστασία,
4. το αίτημα υπό Αρ. Πρωτ. 42/52/14.01.2011 του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης προς το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την εγκύκλιο ΔΙΠΠ/Φ.2.9/31/οικ.80/3.1.2011 «Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού έτους 2011»
  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως επτά (7) μηνών, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών των παράλληλων προγραμμάτων του 52ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του αναφερόμενου παρακάτω, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα καθήκοντα και τα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα .
 
Η παρούσα τελεί υπό την αίρεση παρατηρήσεων από τους αρμόδιους φορείς του σχετικού 4.
 
Ι. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ι.1. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΩΣ ΕΠΤΑ (7) ΜΗΝΩΝ
ΚΩΔ.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΗΝΕΣ
ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ*
1.1
ΒΟΗΘΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
3
7
ΑΘΗΝΑ
2.1
ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
1
7
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.1
ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ
1
6
ΑΘΗΝΑ
4.1
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1
7
ΑΘΗΝΑ
4.2
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ-ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
1
7
ΑΘΗΝΑ
4.2
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ–ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
1
       7
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.3
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΞΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ
1
7
ΑΘΗΝΑ

Συνολικός αριθμός : ΕΝΝΕΑ (9) άτομα
* Από 4 έως 13 Νοεμβρίου 2011, που θα διεξαχθεί το 2ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, όλο το προσωπικό θα εργάζεται στην έδρα του Φεστιβάλ στην Θεσσαλονίκη.
Τα ειδικά προσόντα και προϋποθέσεις συμμετοχής περιέχονται στο πλήρες κείμενο της προκήρυξης που είναι ανηρτημένη στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.filmfestival.gr
 
Ο Διευθυντής
Δημήτρης Ειπίδης