Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού 2/2011 για έντυπο υλικό, υποτιτλισμό, film market

To ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Κοινωφελές Μη Κερδοσκοπικό Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, με αναλογική εφαρμογή του ΠΔ 118/2007, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αναλυτική Διακήρυξη του διαγωνισμού, ενδεικτικού προϋπολογισμού 224.000,00 ΕΥΡΩ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΟΥ ΤΑΙΝΙΩΝ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ FILM MARKET, ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 52ΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 4 – 13.11.2011 στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ». Πηγή χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ελληνική Δημοκρατία, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη» Άξονας Προτεραιότητας «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΚΜ» για την Θεματική Προτεραιότητα «Συνδρομή στη Βελτίωση Πολιτιστικών Υπηρεσιών». Πρόσκληση: 053, κωδικός MIS 299689. Το αντικείμενο κατανέμεται σε 2 τμήματα: Ι. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (CPV: 79800000). Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ 23%): 84.000,00 €. ΙΙ. ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΟΣ ΤΑΙΝΙΩΝ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ FILM MARKET (CPV: 92112000). Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ 23%): 140.000,00 €. Η προσφορά μπορεί να αφορά ένα ή και τα δύο τμήματα του διαγωνισμού, όπως αυτά ορίζονται στην αναλυτική Διακήρυξη. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το αντικείμενο που θα αναλάβει έγκαιρα, ενόψει της προγραμματισμένης διοργάνωσης η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 4 έως τις 13 Νοεμβρίου 2011 στην Θεσσαλονίκη. Τα τεύχη του διαγωνισμού παραλαμβάνονται έως 1.9.2011, από το Γραφείο Αθήνας του Φεστιβάλ: Λεωφ. Αλεξάνδρας 9, ΤΚ 11473, τηλ. +30 210 8706000, φαξ +30 210 6448143, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (αρμόδια για την επικοινωνία: Στέλλα Βλαχομήτρου), και θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ: www.filmfestival.gr. Ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό μπορούν να τεθούν εγγράφως έως 23.8.2011. Οι προσφορές θα υποβληθούν έως 1.9.2011 και ώρα 1.00 μ.μ, στην ανωτέρω διεύθυνση και θα ακολουθήσει η αποσφράγιση, κατά την οποία δύνανται να παρίστανται εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων. Εγγύηση συμμετοχής: 5% του προϋπολογισμού, προϋπολογισμού του συμβατικού αντικειμένου για το οποίο υποβάλλουν προσφορά, με ΦΠΑ. Καλής εκτέλεσης: 10% της συμβατικής αξίας, άνευ ΦΠΑ. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη – μέλη που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ. Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι επίσης τα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με την νομοθεσία κράτους – μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή κράτους – μέλους που έχει υπογράψει την ΣΔΣ ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την ΕΕ και έχουν την κεντρική του διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα του στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών. Ελάχιστος μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τελευταίας τριετίας: 100% του προϋπολογισμού του συμβατικού αντικειμένου για το οποίο υποβάλλουν προσφορά, με ΦΠΑ. Διάρκεια ισχύος προσφορών: 4 μήνες. Προβλέπεται έντοκη προκαταβολή, μέχρι 30% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, με κατάθεση ισόποσης εγγυητικής. Αποπληρωμή: μετά την παραλαβή της σύμβασης. Οι προσφορές θα είναι στα ελληνικά.

Αθήνα, 27/7/2011
Ο Διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
Δημήτρης Εϊπίδης