Ανακοίνωση σχετικά με την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως δύο (2) μηνών

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ»  έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
2. την αριθμ. 7833 04/11/2011 απόφαση ένταξης της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία- Θράκη» του ΕΣΠΑ 2007-2013
3. τις αποφάσεις υπ’ αριθμ. 286 της 27.12.2010 και υπ’ αριθμ. 289 της 23.08.2012 συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
4. την με απ. πρωτ. 136/52/09.05.2011 απόφαση Διευθυντή για την εκτέλεση υποέργου με αυτεπιστασία,
5. το αίτημα με αρ. πρωτ. 42/52/14.01.2011 του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης προς το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την εγκύκλιο ΔΙΠΠ/Φ.2.9/31/οικ.80/3.1.2011 «Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού έτους 2011»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως δύο (2) μηνών, συνολικά εκατόν πενήντα ενός (151) ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών των παράλληλων προγραμμάτων του 52ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του αναφερόμενου παρακάτω, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα καθήκοντα και τα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

Η παρούσα τελεί υπό την αίρεση παρατηρήσεων από τους αρμόδιους φορείς του σχετικού 5.

Ι. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΩΔ.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ*
1.1
ΒΟΗΘΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
8
12 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1.2
ΒΟΗΘΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -ΚΛΗΤΗΡΕΣ
2
12 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2.1
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
1
2 μήνες
ΑΘΗΝΑ
2.2
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ
1
1 μήνα
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2.3
ΒΟΗΘΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ -ΟΔΗΓΟΙ
14
11 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2.4
ΒΟΗΘΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ - ΥΠΟΔΟΧΗ
3
11 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2.5
ΒΟΗΘΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
4
11 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2.6
ΒΟΗΘΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ – ΚΛΗΤΗΡΑΣ
1
11 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.1
ΒΟΗΘΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
12
11 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.2
ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΚΛΗΤΗΡΑΣ
1
11 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.3
ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
1
2 μήνες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.4
ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
12
25 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.1
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ – ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
1
1 μήνα
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.2
ΒΟΗΘΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΥΠΟΥ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
3
12 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.3
ΒΟΗΘΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ - ΡΕΠΟΡΤΕΡ
4
12 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.4
ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
1
12 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.1
ΒΟΗΘΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1
1 μήνα
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.2
ΒΟΗΘΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
13
20 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.3
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ – TICKETINGMANAGER
1
1 μήνα
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.4
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ – TICKETINGMANAGERS
4
20 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.5
ΤΑΜΙΕΣ
14
12 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.6
ΤΑΜΙΕΣ
6
16 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.7
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
4
15 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
6.1
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
1
2 μήνες
ΑΘΗΝΑ
6.2
ΒΟΗΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ
1
2 μήνες
ΑΘΗΝΑ
6.3
ΒΟΗΘΟΙ ΑΓΟΡΑΣ
3
10 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
6.4
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
1
2 μήνες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
6.5
ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
1
1 μήνα
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.1
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ
1
1 μήνα
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.2
ΒΟΗΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ
1
1 μήνα
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.3
ΒΟΗΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
1
1 μήνα
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.4
ΒΟΗΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
1
25 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.5
ΒΟΗΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ - ΟΔΗΓΟΣ
1
20 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.6
ΒΟΗΘΟΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ - ΟΔΗΓΟΙ
3
15 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.7
ΒΟΗΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ - ΚΛΗΤΗΡΑΣ
1
20 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.8
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
9
12 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.9
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
1
15 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.10
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
13
11 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Συνολικός αριθμός : ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ (151) άτομα

Τα ειδικά προσόντα και προϋποθέσεις συμμετοχής περιέχονται στο πλήρες κείμενο της προκήρυξης που είναι ανηρτημένη στο διαδύκτιο και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.filmfestival.gr

Ο Διευθυντής
Δημήτρης Εΐπίδης

> Συμπληρώστε εδώ την ηλεκτρονική αίτηση