Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για σύμβουλο διοίκησης

To ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τα άρθρα 21 έως 33 του Ν.3905/2010 (ΦΕΚ 219 Α/23.12.2010) προκη-ρύσσει διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προ-σφορά ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.000 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την επιλογή «ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 14OΥ ΚΑΙ 15OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 53OΥ KAI 54OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013».