Ανακοίνωση σχετικά με την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ» έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
2. την Αρ. 9031 24/12/2010 απόφαση ένταξης της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία- Θράκη» του ΕΣΠΑ 2007-2013
3. τις υπ’ αριθμ. 289 της 23.08.2012 συνεδριάσεων και υπ’ αριθμ. 298-1 της 02.02.2012 του Δ.Σ. του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
4. το με απ. πρωτ. 027/53/23.01.2012 σχέδιο απόφασης Διευθυντή για την εκτέλεση υποέργου με αυτεπιστασία, που έχει σταλεί για προέγκριση από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
5. τη διαδικασία προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού έτους 2012 του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, η οποία τελεί υπό την έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης


ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως τριών (3) μηνών, συνολικά ογδόντα εννέα (89) ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών των παράλληλων προγραμμάτων του 14ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του αναφερόμενου παρακάτω, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα καθήκοντα και τα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

Η παρούσα τελεί υπό την αίρεση παρατηρήσεων από τους αρμόδιους φορείς των σχετικών 4 και 5.

Ι. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΩΔ.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ*

ΜΗΝΙΑΙΑ Ή ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΜΟΙΒΗ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ, ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΛΠ. ΠΛΗΝ ΦΠΑ)

1.1

ΒΟΗΘΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

3

2 μήνες

ΑΘΗΝΑ

1.800 € / μήνα

1.2

ΒΟΗΘΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

5

10 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

70 € / ημέρα

1.3

ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -ΚΛΗΤΗΡΑΣ

1

10 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

70 € / ημέρα

2.1

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ

1

1 μήνα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1.800 € / μήνα

2.2

ΒΟΗΘΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ -ΟΔΗΓΟΙ

6

10 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

70 € / ημέρα

2.3

ΒΟΗΘΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ -ΟΔΗΓΟΙ

2

11 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

70 € / ημέρα

2.4

ΒΟΗΘΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ -ΟΔΗΓΟΙ

1

13 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

70 € / ημέρα

2.5

ΒΟΗΘΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ - ΥΠΟΔΟΧΗ

1

10 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

70 € / ημέρα

3.1

ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ- ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

1

2 μήνες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1.800 € / μήνα

3.2

ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ- ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

1

10 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

70 € / ημέρα

3.3

ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ CINEKARTA F /INFO DESKS - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

1

14 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

70 € / ημέρα

3.4

ΒΟΗΘΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ-CINEKARTA F /INFO DESKS

4

12 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

70 € / ημέρα

3.5

ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΚΛΗΤΗΡΑΣ

1

14 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

70 € / ημέρα

3.6

ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1

25 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

70 € / ημέρα

3.7

ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΟΔΗΓΟΣ

1

21 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

70 € / ημέρα

3.8

ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

5

13 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

70 € / ημέρα

4.1

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

1

2 μήνες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2.000 € / μήνα

4.2

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ – ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

1

3 μήνες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-

1.800 € / μήνα

4.3

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ – ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

1

2 μήνες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-

1.800 € / μήνα

4.4

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΞΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

1

2 μήνες

ΑΘΗΝΑ

2.000 € / μήνα

4.5

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ – ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

1

1 μήνα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1.800 € / μήνα

4.6

ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΥΠΟΥ

1

8 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

70 € / ημέρα

4.7

ΒΟΗΘΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ - ΡΕΠΟΡΤΕΡ

3

8 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

70 € / ημέρα

4.8

ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ

1

8 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

70 € / ημέρα

4.9

ΒΟΗΘΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

1

2 μήνες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1.200 € / μήνα

4.10

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- ΤΣΑΝΤΩΝ

1

10 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

70 € / ημέρα

4.11

ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΛΙΚΟΥ - ΤΣΑΝΤΩΝ

2

6 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

70 € / ημέρα

4.12

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ- ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

1

2 μήνες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1.800 € / μήνα

4.13

ΒΟΗΘΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ – ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

1

12 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

70 € / ημέρα

5.1

ΒΟΗΘΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1

2 μήνες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1.800 € / μήνα

5.2

ΒΟΗΘΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1

1 μήνας

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1.800 € / μήνα

5.3

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ – TICKETING MANAGER

1

1 μήνας

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2.000 € / μήνα

5.4

ΒΟΗΘΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

4

20 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

70 € / ημέρα

5.5

ΒΟΗΘΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ- ΚΛΗΤΗΡΑΣ

1

17 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

70 € / ημέρα

5.6

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ –  TICKETING MASTERS

2

20 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

70 € / ημέρα

5.7

ΤΑΜΙΕΣ

6

11 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

70 € / ημέρα

5.8

ΤΑΜΙΕΣ

2

15 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

70 € / ημέρα

6.1

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

1

1,5 μήνα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2.000 € / μήνα

6.2

ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

1

1 μήνα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1.800 € / μήνα

7.1

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ

1

2 μήνες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1.800 € / μήνα

7.2

ΒΟΗΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ

1

2 μήνες

ΑΘΗΝΑ

1.800 € / μήνα

7.3

ΒΟΗΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ

1

1 μήνας

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1.800 € / μήνα

7.4

ΤΕΧΝΙΚΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

3

16 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

100 € / ημέρα

7.5

ΤΕΧΝΙΚΟΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

1

10 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

100 € / ημέρα

7.6

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

1

13 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

70 € / ημέρα

7.7

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

10

11 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

70 € / ημέρα

 Συνολικός αριθμός : ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΕΑ (89) άτομα

*Επισήμανση: Από 9 έως 18 Μαρτίου 2012, που θα διεξαχθεί το 14ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, όλο το προσωπικό θα εργάζεται στην έδρα του Φεστιβάλ στην Θεσσαλονίκη.

Στις παραπάνω αναφερόμενες αμοιβές συμπεριλαμβάνονται οι βασικές μικτές αποδοχές, οι αποδοχές για τα δύο Σαββατοκύριακα της διοργάνωσης, οι αποδοχές αδείας και δώρου Πάσχα αναλογικά και οι αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές, δηλαδή το συνολικό κόστος της σύμβασης σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Οι αναφερόμενες αμοιβές των συμβάσεων μίσθωσης έργου δεν συμπεριλαμβάνουν, τον αναλογούντα ΦΠΑ, όπου αυτός προβλέπεται.

Λήξη υποβολής του συνόλου της αίτησης τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 17:00.

Τα ειδικά προσόντα και προϋποθέσεις συμμετοχής περιέχονται στο πλήρες κείμενο της προκήρυξης που είναι ανηρτημένη στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.filmfestival.gr

Ο Διευθυντής
Δημήτρης Εϊπίδης