Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσεως του Γενικού Διεύθυντή του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣHΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - Αρ. Πρωτ. Θ/356/29.06.2012
για την πλήρωση της θέσεως του Γενικού Διευθυντή του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
Δημοσίευση: 29.06.2012
Καταληκτική Ημερομηνία: 09.07.2012, ώρα 16.00

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (ΦΕΣΤΙΒΑΛ), μετά την απόφαση 303.1./27.06.2012 του Διοικητικού του Συμβουλίου, απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εκδηλώσεως ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσεως του Γενικού Διευθυντή του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3905/2010 (ΦΕΚ 219/Α/23.12.2010).

Η θητεία του Γενικού Διευθυντή είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται.
Ο Γενικός Διευθυντής είναι πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους από τον χώρο του ελληνικού ή παγκόσμιου κινηματογράφου.
Ο Γενικός Διευθυντής διορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΕΣΤΙΒΑΛ.
Οι αποδοχές του Γενικού Διευθυντή του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, καθώς και κάθε είδους επιδόματα και προσαυξήσεις που καταβάλλονται σε αυτόν, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού
Ο Γενικός Διευθυντής του ΦΕΣΤΙΒΑΛ έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες, καθώς και όσες άλλες του αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο:
(α) Προΐσταται όλων των Υπηρεσιών του ΦΕΣΤΙΒΑΛ και διευθύνει το έργο τους.
(β) Λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος νόμου και του εσωτερικού κανονισμού του ΦΕΣΤΙΒΑΛ.
(γ) Εξειδικεύει τους στόχους και την πολιτική του ΦΕΣΤΙΒΑΛ και εισηγείται τον ετήσιο προϋπολογισμό, για την τήρηση του οποίου είναι υπεύθυνος.
(δ) Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο ετήσια έκθεση πεπραγμένων και οικονομικό απολογισμό.
(ε) Εκπροσωπεί το ΦΕΣΤΙΒΑΛ δικαστικά και εξώδικα.
(στ) Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των σκοπών του ΦΕΣΤΙΒΑΛ.
(ζ) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του ΦΕΣΤΙΒΑΛ.
(η) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τους κανονισμούς διεξαγωγής του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου, του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου και του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ.
(θ) Συνομολογεί, υπογράφει και εκτελεί κάθε σύμβαση που έχει εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο.
(ι) Μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκδίδει τις αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης του προσωπικού και των συνεργατών του ΦΕΣΤΙΒΑΛ, ορίζει τη νομική μορφή της απασχόλησής τους και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αναβάθμιση και αξιοποίηση του προσωπικού του.
(ια) Ασκεί πειθαρχική εξουσία πρώτου βαθμού για όλο το προσωπικό του ΦΕΣΤΙΒΑΛ.
(ιβ) Εγκρίνει τις λειτουργικές δαπάνες του ΦΕΣΤΙΒΑΛ και κάθε Διεύθυνσής του στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο ετήσιου προϋπολογισμού.
Ο Γενικός Διευθυντής επικουρείται στο έργο του από τους Διευθυντές του ΦΕΣΤΙΒΑΛ. Με απόφασή του μπορεί να μεταβιβάσει σε αυτούς ορισμένες από τις αρμοδιότητές του, ενημερώνοντας σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή συνεδρίαση.
Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της θέσεως του Γενικού Διευθυντή πρέπει να έχουν την ελληνική ιθαγένεια και ως πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους στον χώρο του ελληνικού και του παγκόσμιου κινηματογράφου, πρέπει επίσης να έχουν:
α. Γνώση του διεθνούς κινηματογραφικού τομέα τόσο από καλλιτεχνικής όσο και από αναπτυξιακής άποψης.
β. Γνώση των διεθνών φεστιβάλ κινηματογράφου και του ρόλου που αυτά διαδραματίζουν σε καλλιτεχνικό και αναπτυξιακό επίπεδο.
γ. Οργανωτική και διοικητική εμπειρία, κατά προτίμηση σε διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου που διοργανώνονται στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό.
Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν καταδικασθεί ή να είναι υπόδικοι για αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας ή κατά περιουσιακών δικαιωμάτων ή για αδικήματα σχετικά με τα υπομνήματα ή σχετικά με την υπηρεσία ή για αδικήματα κατά των ηθών, καθώς επίσης δεν πρέπει να έχουν
καταδικασθεί για οποιοδήποτε κακούργημα ή να έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος των υποψηφίων για τη θέση του Γενικού Διευθυντή γίνεται με αίτησή τους προς το ΦΕΣΤΙΒΑΛ, η οποία συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα καθώς και από σύντομη έκθεση στην οποία θα περιγράφεται το όραμά τους για το έργο και τη λειτουργία του ΦΕΣΤΙΒΑΛ.
Οι αιτήσεις με τα συνοδευτικά αυτών έγγραφα (βιογραφικό σημείωμα, σύντομη έκθεση) κατατίθενται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα: είτε i) εγγράφως στο ΦΕΣΤΙΒΑΛ., Πλ. Αριστοτέλους 10, Θεσσαλονίκη, ή Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, Αθήνα γρ. Πρωτοκόλλου, από ώρες 10.00 έως 16.00, είτε ii) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της δημοσιεύσεως της περιλήψεως της παρούσης στον Ημερήσιο Τύπο.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ