Ανακοίνωση σχετικά με την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως επτά (7) μηνών

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ»
έχοντας υπόψη:

1) τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
2) την Αρ. 7833 04/11/2011 απόφαση ένταξης της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία-Θράκη» του ΕΣΠΑ 2007-2013
3) την υπ’ αριθμ. 303 απόφαση της από 18.07.2012 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκη περί δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης
4) την με αρ. πρωτ. 5300/13.07.2012 Διατύπωση Σύμφωνης γνώμης για την εκτέλεση υποέργου με αυτεπιστασία από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
5) την με αρ. πρωτ. 090/53/16.07.2012 απόφαση Διευθυντή για την εκτέλεση υποέργου με αυτεπιστασία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως επτά (7) μηνών, συνολικά εκατόν ογδόντα (180) ατόμων (κατ’ άρθρο 14 παράγραφος 2 περίπτωση η, ιε Νόμου 2190/1994) για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών των παράλληλων προγραμμάτων του 53ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του αναφερόμενου παρακάτω, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα καθήκοντα και τα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

Κωδ.

Ειδικότητα

Αριθμ.  

Χρον. Διάρκεια

Τόπος εργασίας*

Μηνιαία ή ημερήσια αμοιβή (συμπ. εργοδοτικών εισφορών, κρατήσεων κλπ. πλήν ΦΠΑ)

1.1

ΒΟΗΘΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

2

7 μήνες

ΑΘΗΝΑ

2.000 € / μήνα

1.2

ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1

4 μήνες

ΑΘΗΝΑ

2.000 € / μήνα

1.3

ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1

2 μήνες

ΑΘΗΝΑ

2.000 € / μήνα

1.4

ΒΟΗΘΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -ΚΛΗΤΗΡΕΣ

2

2 μήνες

ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1.800 € / μήνα

1.5

ΒΟΗΘΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ- ΤΜΗΜΑΤΩΝ

8

11 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

70 € / ημέρα

1.6

ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ –ΚΛΗΤΗΡΕΣ

2

11 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

70 € / ημέρα

2.1

ΒΟΗΘΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

1

2 μήνες

ΑΘΗΝΑ

1.800 € / μήνα

2.2

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ

1

1 μήνα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2.000 € / μήνα

2.3

ΒΟΗΘΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ -ΟΔΗΓΟΣ

1

14 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

70 € / ημέρα

2.4

ΒΟΗΘΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ -ΟΔΗΓΟΙ

2

11 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

70 € / ημέρα

2.5

ΒΟΗΘΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ -ΟΔΗΓΟΙ

11

11 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

70 € / ημέρα

2.6

ΒΟΗΘΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ – ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ- ΥΠΟΔΟΧΗ

3

11 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

70 € / ημέρα

2.7

ΒΟΗΘΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ –ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

4

11 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

70 € / ημέρα

2.8

ΒΟΗΘΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ –ΥΠΟΔΟΧΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

2

11 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

70 € / ημέρα

3.1

ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

1

7 μήνες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2.000 € / μήνα

3.2

ΒΟΗΘΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

1

11 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

70 € / ημέρα

3.3

ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ CINEKARTA F /INFO DESKS - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

2

21 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

70 € / ημέρα

3.4

ΒΟΗΘΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ-CINEKARTA F /INFO DESKS

2

14 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

70 € / ημέρα

3.5

ΒΟΗΘΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ-CINEKARTA F /INFO DESKS

8

11 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

70 € / ημέρα

3.6

ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΚΛΗΤΗΡΑΣ

1

15 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

70 € / ημέρα

3.7

ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1

2 μήνες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2000€ / μήνα

3.8

ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΟΔΗΓΟΣ

1

1 μήνας

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1800€ / μήνα

3.9

ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1

25 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

70 € / ημέρα

3.10

ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

11

20 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

70 € / ημέρα

4.1

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ – ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

1

7 μήνες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2.000 € / μήνα

4.2

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ – ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

1

6 μήνες

ΑΘΗΝΑ

2.000 € / μήνα

4.3

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΞΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

1

7 μήνες

ΑΘΗΝΑ

2.000 € / μήνα

4.4

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ – ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

1

1 μήνα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1800€ / μήνα

4.5

ΒΟΗΘΟΣ ΞΕΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

1

10 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

70 € / ημέρα

4.6

ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΥΠΟΥ

2

10 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

70 € / ημέρα

4.7

ΒΟΗΘΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ - ΡΕΠΟΡΤΕΡ

4

10 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

70 € / ημέρα

4.8

ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ

1

10 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

70 € / ημέρα

4.9

ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ - ΚΛΗΤΗΡΑΣ

1

10 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

70 € / ημέρα

4.10

ΒΟΗΘΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

2

2 μήνες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1.800 € / μήνα

4.11

ΒΟΗΘΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

1

15 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

70 € / ημέρα

4.12

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- ΤΣΑΝΤΩΝ

1

12 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

70 € / ημέρα

4.13

ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΛΙΚΟΥ - ΤΣΑΝΤΩΝ

2

12 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

70 € / ημέρα

4.14

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ- ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

1

2 μήνες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2.000 € / μήνα

4.15

ΒΟΗΘΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ – ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

1

15 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

70 € / ημέρα

5.1

ΒΟΗΘΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1

2 μήνες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2.000 € / μήνα

5.2

ΒΟΗΘΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1

2 μήνες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1.800 € / μήνα

5.3

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ – TICKETING MANAGER

1

1,5 μήνας

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2.000 € / μήνα

5.4

ΒΟΗΘΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

12

22 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

70 € / ημέρα

5.5

ΒΟΗΘΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ- ΚΛΗΤΗΡΑΣ

1

22 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

70 € / ημέρα

5.6

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ –  TICKETING MASTERS

4

25ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

70 € / ημέρα

5.7

ΤΑΜΙΕΣ

18

12 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

70 € / ημέρα

5.8

ΤΑΜΙΕΣ

3

15 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

70 € / ημέρα

5.9

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

4

16 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

70 € / ημέρα

6.1

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

1

2 μήνες

ΑΘΗΝΑ

2.000 € / μήνα

6.2

ΒΟΗΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

1

2 μήνες

ΑΘΗΝΑ

1.800 € / μήνα

6.3

ΒΟΗΘΟΙ  ΑΓΟΡΑΣ

3

10 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

70 € / ημέρα

6.4

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

1

2 μήνες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2.000 € / μήνα

6.5

ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

1

2 μήνες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1.800 € / μήνα

7.1

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ

1

1,5 μήνας

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2.000 € / μήνα

7.2

ΒΟΗΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ

1

2 μήνες

ΑΘΗΝΑ

1.800 € / μήνα

7.3

ΒΟΗΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ

1

1 μήνας

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1.800 € / μήνα

7.4

ΒΟΗΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

1

1 μήνας

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1.800 € / μήνα

7.5

ΒΟΗΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ

1

25 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

70 € / ημέρα

7.6

ΒΟΗΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ

1

20 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

70 € / ημέρα

7.7

ΒΟΗΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΙ

2

15 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

70 € / ημέρα

7.8

ΒΟΗΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΛΗΤΗΡΑΣ

1

20 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

70 € / ημέρα

7.9

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ  

1

1 μήνα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2.000 € / μήνα

7.10

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΩΝ  

1

1 μήνα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2.000 € / μήνα

7.11

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

1

18 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

110 € / ημέρα

7.12

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

7

12 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

110 € / ημέρα

7.13

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

1

15 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

70 € / ημέρα

7.14

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

17

11 ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

70 € / ημέρα


Συνολικός αριθμός : ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ (180) άτομα

*Επισήμανση: Από 2 έως 11 Νοεμβρίου 2012, που θα διεξαχθεί το 53ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, όλο το προσωπικό θα εργάζεται στην έδρα του Φεστιβάλ στην Θεσσαλονίκη.

Στις παραπάνω αναφερόμενες αμοιβές συμπεριλαμβάνονται οι βασικές μικτές αποδοχές, οι αποδοχές για τα δύο Σαββατοκύριακα της διοργάνωσης, οι αποδοχές αδείας και δώρου Πάσχα αναλογικά και οι αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές, δηλαδή το συνολικό κόστος της σύμβασης σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Οι αναφερόμενες αμοιβές των συμβάσεων μίσθωσης έργου δεν συμπεριλαμβάνουν, τον αναλογούντα ΦΠΑ, όπου αυτός προβλέπεται.

Λήξη υποβολής του συνόλου της αίτησης τη Τρίτη 31 Ιουλίου 2012 και ώρα 17:00.

Τα ειδικά προσόντα και προϋποθέσεις συμμετοχής περιέχονται στο πλήρες κείμενο της προκήρυξης που είναι ανηρτημένη στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.filmfestival.gr

Ο Διευθυντής
Δημήτρης Εϊπίδης

> Συμπληρώστε εδώ την ηλεκτρονική αίτηση