Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού 4/2012 για την ανάθεση υπηρεσιών συγγραφής, μετάφρασης και επιμέλειας κινηματογραφικών κειμένων

ΠΡΑΞΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 299689

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού 4/2012 για την ανάθεση υπηρεσιών συγγραφής, μετάφρασης και επιμέλειας κινηματογραφικών κειμένων για τη διοργάνωση των παράλληλων εκδηλώσεων και αναπτυξιακών δράσεων του 53ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, 2-11.11.2012

Συνολικός προϋπολογισμός: 22.000 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Κριτήριο Ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 14.9.2012
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 14.9.2012
Διάρκεια παροχής υπηρεσιών: έως 11.11.2012