Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού 5/2012 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς - τοποθέτησης - διαμόρφωσης 2 γυάλινων περιπτέρων (box) καθώς και κατασκευής - τοποθέτησης φωτισμού σήμανσης [...]

ΠΡΑΞΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»  ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 299689

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 5/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2 ΓΥΑΛΙΝΩΝ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ (BOX) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΕ 3 ΣΗΜΕΙΑ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 53ΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 2 – 11.11.2012

Συνολικός προϋπολογισμός: 19.000 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Κριτήριο Ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 14.9.2012
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 14.9.2012
Διάρκεια παροχής υπηρεσιών: έως 30.11.2012