Διευκρινίσεις σε συνέχεια ερωτημάτων επί της διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού 5/2012

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 5/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2 ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ (BOX) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΕ 3 ΣΗΜΕΙΑ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 53ΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 2 – 11.11.2012  - Αρ. Πρωτ. Θ/394/10.09.2012

Από ενδιαφερόμενο τέθηκαν τα ακόλουθα ερωτήματα:

«Ερώτημα 1. Όσον αφορά τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, και με βάση το Άρθρο 9 § 8 της προκήρυξης 5/2012 (σελ.15), ο υποψήφιος οφείλει να προσκομίσει: «Κατάλογο […] των σχετικών συμβάσεων που έχει ολοκληρώσει ο διαγωνιζόμενος την τελευταία τριετία, με μνεία, για κάθε σύμβαση, του αντικειμένου, του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, της ημερομηνίας έναρξης του έργου, της ημερομηνίας ολοκλήρωσης και του ποσού, για την απόδειξη της ζητούμενης στο άρθρο 6, παράγραφος 5 επαγγελματικής εμπειρίας. Η παροχή των υπηρεσιών αποδεικνύεται, εάν ο αποδέκτης είναι δημόσια αρχή, με πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή και εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με τα αντίστοιχα παραστατικά ή, εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά, με υπεύθυνη δήλωση του αποδέκτη και, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, του διαγωνιζόμενου.»
Ενώ αντίστοιχα στο Άρθρο 6 § 5 της ιδίας (σελ. 8) αναφέρεται ως ελάχιστη επαγγελματική εμπειρία τα 5 έτη: «Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν επίσης να διαθέτουν τουλάχιστον πενταετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχα έργα στο παρελθόν, ήτοι σε ειδικές κατασκευές διαμόρφωσης εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, επιγραφές, σημάνσεις, ψηφιακές εκτυπώσεις οι οποίες να έχουν υλοποιηθεί σε περιορισμένο (μικρότερο των 15 ημερών) χρόνο από την ανάθεση του έργου μέχρι την ολική υλοποίηση των παραδοτέων. Η εμπειρία θα αποδεικνύεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 9, παρ. 1, δικαιολογητικά με α/α 8.»
Αφενός θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε
Α) εάν απαιτείται 5ετής ή 3ετής εμπειρία και αφετέρου
Β) εάν με βάση τα παραπάνω μπορεί στην περίπτωση φυσικού προσώπου (εταιρία που έχει ιδρυθεί το 2011) να προσκομίσει ως αποδεικτικά εμπειρίας του, πρωτότυπες βεβαιώσεις εργοδότη εμπειρίας σε ανάλογα έργα με ορίζοντα είτε τριετίας είτε και πενταετίας.

Ερώτημα 2.
Σχετικά με το τεχνικό μέρος της προκήρυξης, στην σελ.4, Άρθρο 2: αντικείμενο του διαγωνισμού ορίζεται μεταξύ άλλων πως: «Η τοποθέτηση της συγκεκριμένης κατασκευής (box Αριστοτέλους) περιλαμβάνει τη μεταφορά από τις αποθήκες του Φεστιβάλ (Καλοχώρι Θεσσαλονίκης) όπου φυλάσσεται, τοποθέτηση, ρευματοδότηση, εσωτερική διακόσμηση, εξωτερική περιμετρική σήμανσή της, όπως επίσης όλες τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την μελέτη και την εγκατάσταση του κατάλληλου συστήματος κλιματισμού (θέρμανση και ψύξη) της γυάλινης κατασκευής, το οποίο και θα παραμείνει στο Φεστιβάλ μαζί με τον υπόλοιπο εξοπλισμό των κατασκευών μετά την ολοκλήρωση της διοργάνωσης.»
Το ερώτημα που προκύπτει είναι εάν πρέπει στην προσφορά του υποψηφίου να περιληφθεί η μεταφορά του από το Καλοχώρι και πίσω, εφόσον το box της πλατείας Αριστοτέλους βρίσκεται εγκατεστημένο ήδη έξω από το Ολύμπιον.»

Σε συνέχεια των ανωτέρω ερωτημάτων, δίδονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

1.Α
Δεδομένου ότι στην παράγραφο 5 του άρθρου 6 της Διακήρυξης, απαιτείται "Οι διαγωνιζόμενοι [...] να διαθέτουν τουλάχιστον πενταετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχα έργα στο παρελθόν", η περιγραφή του δικαιολογητικού με α/α 8, άρθρο 9, παρ. 1 της Διακήρυξης (σελ. 15) διορθώνεται ως εξής:
"Κατάλογος των σχετικών συμβάσεων που έχει ολοκληρώσει ο διαγωνιζόμενος την τελευταία πενταετία, με μνεία, για κάθε σύμβαση, του αντικειμένου, του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, της ημερομηνίας έναρξης του έργου, της ημερομηνίας ολοκλήρωσης και του ποσού, για την απόδειξη της ζητούμενης στο άρθρο 6, παράγραφος 5 επαγγελματικής εμπειρίας [...]"

1.Β Ο διαγωνιζόμενος εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να τεκμηριώσει ότι διαθέτει πενταετή εμπειρία σε αντίστοιχα έργα στο παρελθόν, είτε ως ατομική επιχείρηση ή ελεύθερος επαγγελματίας, είτε ως απασχολούμενος με άλλη σχέση εργασίας. Σε κάθε περίπτωση, τα πιστοποιητικά που θα προσκομίσει θα πρέπει να αναφέρονται στον ίδιο το διαγωνιζόμενο ως φυσικό πρόσωπο και να τεκμηριώνουν τα απαιτούμενα από τη Διακήρυξη στοιχεία.

2. Η προσφορά του υποψηφίου πρέπει να αναφέρεται στο σύνολο των απαιτήσεων, όπως ακριβώς περιγράφονται στη διακήρυξη. Πληροφοριακά αναφέρεται ότι η κατασκευή που βρίσκεται σήμερα στην Πλατεία Αριστοτέλους δεν είναι αυτή που θα τοποθετήσει ο διαγωνιζόμενος στην ίδια θέση την περίοδο του Φεστιβάλ.