Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως δύο (2) μηνών, συνολικά εκατόν έντεκα (111) ατόμων

Αριθμ. Πρωτ.: ΦΚΘ/18/18.01.2013

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ» έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
2. την Αρ. 9031 24/12/2010 απόφαση ένταξης της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία- Θράκη» του ΕΣΠΑ 2007-2013
3. την απόφαση της υπ’ αριθμ. 299 της 05.03.2012 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
4. την με αρ. πρωτ. 364/17-1-2013 Διατύπωση Σύμφωνης γνώμης για την εκτέλεση υποέργου με αυτεπιστασία από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως δύο (2) μηνών, συνολικά εκατόν έντεκα (111) ατόμων (κατ’ άρθρο 14 παράγραφος 2 περίπτωση η, ιε Νόμου 2190/1994) για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών των παράλληλων προγραμμάτων του 15ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του αναφερόμενου παρακάτω, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα καθήκοντα και τα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

Ι. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ*
1.1 ΒΟΗΘΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 3 1 μήνας ΑΘΗΝΑ
1.2 ΒΟΗΘΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ –ΚΛΗΤΗΡΕΣ 2 2 μήνες ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1.3 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ- ΜΟΝΤΕΡ 1 2 μήνες ΑΘΗΝΑ
1.4 ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 10 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1.5 ΒΟΗΘΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ –ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 6 10 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1.6 ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΚΛΗΤΗΡΑΣ 1 25 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2.1 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ 1 1 μήνα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2.2 ΒΟΗΘΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ –ΟΔΗΓΟΣ 1 12 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2.3 ΒΟΗΘΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ –ΟΔΗΓΟΙ 7 10 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2.4 ΒΟΗΘΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ – ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ 1 10 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2.5 ΒΟΗΘΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 2 10 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.1 ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ- ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 1 1 μήνα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.2 ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ- ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 1 10 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.3 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ CINEKARTA F /INFO DESKS 1 20ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.4 ΒΟΗΘΟΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ -CINEKARTA F /INFO DESKS 5 11 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.5 ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΚΛΗΤΗΡΑΣ 1 14 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.6 ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 1 μήνας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.7 ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΟΔΗΓΟΣ 1 25 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.8 ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΟΔΗΓΟΣ 1 20 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.9 ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ 5 13 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.1 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ – ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 1 1 μήνας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.2 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ – ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 1 2 μήνας ΑΘΗΝΑ
4.3 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΞΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ 1 1 μήνας ΑΘΗΝΑ
4.4 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ – ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 1 1 μήνα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.5 ΒΟΗΘΟΣ ΞΕΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 1 10 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.6 ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΥΠΟΥ 1 10 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.7 ΒΟΗΘΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ - ΡΕΠΟΡΤΕΡ 3 9 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.8 ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ 1 9 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.9 ΒΟΗΘΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 1 2 μήνες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.10 ΒΟΗΘΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 1 1 μήνας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.11 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- ΤΣΑΝΤΩΝ 1 10 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.12 ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΛΙΚΟΥ - ΤΣΑΝΤΩΝ 1 8 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.13 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ- ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΥ 1 2 μήνες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.14 ΒΟΗΘΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ – ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΥ 1 10 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.1 ΒΟΗΘΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 2 μήνες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.2 ΒΟΗΘΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 1 μήνας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ – TICKETING MANAGER 1 1 μήνας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.4 ΒΟΗΘΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4 22 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.5 ΒΟΗΘΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ- ΚΛΗΤΗΡΑΣ 1 22 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.6 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ – TICKETING MASTERS 2 18 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.7 ΤΑΜΙΑΣ 1 1 μήνα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.8 ΤΑΜΙΕΣ 2 15 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.8 ΤΑΜΙΕΣ 7 11 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
6.1 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1 2 μήνες ΑΘΗΝΑ
6.2 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1 1 μήνα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.1 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ 1 1,5 μήνας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.2 ΒΟΗΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ 1 2 μήνες ΑΘΗΝΑ
7.3 ΒΟΗΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ 1 1 μήνας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.4 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ 1 30 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.5 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 6 12 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.6 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ 1 12 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.7 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 1 15 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.8 ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 3 1 μήνα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.9 ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 15 10 ημέρες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Συνολικός αριθμός : ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΤΕΚΑ (111) άτομα

*Επισήμανση: Από 15 έως 24 Μαρτίου 2013, που θα διεξαχθεί το 15ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, όλο το προσωπικό θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα αν του ζητηθεί από το φορέα, να εργάζεται στην έδρα του Φεστιβάλ στην Θεσσαλονίκη.

Λήξη υποβολής του συνόλου της αίτησης τη Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 17:00.

Τα ειδικά προσόντα και προϋποθέσεις συμμετοχής περιέχονται στο πλήρες κείμενο της προκήρυξης που είναι ανηρτημένη στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.filmfestival.gr

Ο Διευθυντής
Δημήτρης Εϊπίδης

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ολοκληρώθηκε την Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 17:00