Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού 1/2013 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς-τοποθέτησης-διαμόρφωσης γυάλινου περιπτέρου (box) καθώς και κατασκευής-τοποθέτησης στοιχείων σήμανσης

ΠΡΑΞΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»
ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 303349

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2013
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΥΑΛΙΝΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ (BOX) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ 15ΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 15 – 24.3.2013

Συνολικός προϋπολογισμός: 7.000 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Κριτήριο Ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 13.2.2013
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 13.2.2013
Διάρκεια παροχής υπηρεσιών: έως 31.3.2013