ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 7/2017 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ

ΠΡΑΞΗ: «Υποστήριξη 57ου και 58ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, 19ου και 20ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης», MIS 5002090 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 7/2017 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 58ΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2-12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΑΔΑΜ: 17PROC002042030

Συνολικός προϋπολογισμός: 5.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ) 6.200,00 € (με ΦΠΑ 24%) Κριτήριο Ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά CPV: 79961000 Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 17.10.2017, 11:30 π.μ. Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 17.10.2017, 11:30 π.μ. Διάρκεια παροχής υπηρεσιών: έως 30.11.2017

Τo πλήρες κείμενο της διακήρυξη είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.filmfestival.gr, καθώς και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Έχει επίσης καταχωρηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.