ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το Ν.Π.Ι.Δ. «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», Πλατεία Αριστοτέλους 10 
Θεσσαλονίκη  δημοσιεύει την με αριθμό 298/06-10-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ   ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ  ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ   ΤΟ     58ο  ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κριτήριο Ανάθεσης: μετά την τεχνική αξιολόγηση η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 19/10/2017 ώρα 13:30

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών:    16/10/2017 ώρα 17:00                                             

Διάρκεια παροχής  υπηρεσιών: από την 1η /11 έως την 13η /11/2017
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 16.000,00 €
                                       Β. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ 6000,00 €                           

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν την παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος,  μπορούν να απευθύνονται  στα γραφεία του Φεστιβάλ 6ος όροφος τηλέφωνο 2310378400  και στο γραφείο της Αναθέτουσας Αρχής στην Αθήνα, Δ. Αρεοπαγίτου 7, τηλέφωνο 2108706000 , όλες τις εργάσιμες ημέρες  από 10.00-15.00 . Για την παραλαβή της πρόσκλησης ενδιαφέροντος  δεν προβλέπεται κόστος, επίσης  θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.filmfestival.gr 
Ι.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΩΝ όπου θα παρασχεθούν οι  υπηρεσίες της παρούσης Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος   
1. Στις εγκαταστάσεις της ΟΛΘ ΑΕ
α.  Αποθήκη 1 (Σινέ Τζον Κασσαβέτης & Σινέ Σταύρος Τορνές), β.  Αποθήκη Δ (Σινέ Τώνια Μαρκετάκη & Σινέ Φρίντα Λιάππα)
2. Στο  κτίριο ΟΛΥΜΠΙΟΝ  α. Κινηματογράφος  ΟΛΥΜΠΙΟΝ , β. Κινηματογράφος Παύλος Ζάννας                                                                                                                                                                         
 -Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται έως την 19η Οκτωβρίου 2017 . Προτάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα αποκλείονται της επιλογής. Τον κίνδυνο από τη μη έγκαιρη περιέλευση της πρότασης, φέρει ο υποψήφιος. 
- Οι  ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προσφορές τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ελληνική γλώσσα,  είτε αυτοπροσώπως  ή με εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο , εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή , στα γραφεία του ΦΕΣΤΙΒΑΛ στο κτίριο ΟΛΥΜΠΙΟΝ (πλ. Αριστοτέλους 10, Θεσσαλονίκη),  υπόψη  κ.  Δάνη Κόκκινου (τμήμα Παραγωγής, τηλ. 2310 378451, 6ος όροφος, ΟΛΥΜΠΙΟΝ),  είτε σε ηλεκτρονική μορφή (JPEG ή PDF) στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
-Επιπρόσθετα ο τελικός ανάδοχος προς απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύβασης και τα παρακάτω δικαιολογητικά 
1.Aπόσπασμα Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης του  φυσικού προσώπου ή του ή του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου , από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί  για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 3ο της πρόσκλησης και  για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. 
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής Αρχής του τελευταίου εξαμήνου , από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση , εκκαθάριση, παύση εργασιών αναγκαστική διαχείριση, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο . 
3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια Αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους , που αφορούν  στη καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.     

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια και το είδος των προσφερόμενων υπηρεσιών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Δάνη Κόκκινο, κτίριο Ολύμπιον, 6ος όροφος, τηλέφωνo επικοινωνίας: 2310378451. Ώρες επικοινωνίας: 10:00 έως 17:00  απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν τη διακήρυξη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα – Παρασκευή: 09:00 – 14:00). 

Η Γενική Διευθύντρια