Διακηρυξη Προχειρου (Συνοπτικου) Διαγωνισμου 10/11/2017: Συμβουλος Ευρωπαϊκων Οπτικοακουστικων Προγραμματων Δημιουργικη Ευρωπη (Υποπρογραμμα Media) Του Φεστιβαλ Κινηματογραφου Θεσσαλονικης Για Το Ετος 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ)
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 10/11/2017

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018
ΑΔΑΜ: 17PROC002223855

cpv 72224000-1

Συνολικός προϋπολογισμός: έως 59.000,00 € χωρίς ΦΠΑ
73.160,00 € με ΦΠΑ

(Έως 29.500,00 ευρώ εκτιμώμενη αξία της αρχικής σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, 36.580,00 € με ΦΠΑ με δικαίωμα προαίρεσης (option) και παρά-τασης/ ανανέωσης της σύμβασης για ένα επί πλέον έτος (2019) με συνολικό ποσό προσαύξησης του αρχικού προϋπολογισμού έως 29.500,00 € χωρίς ΦΠΑ και 36.580,00 € με ΦΠΑ).


Κριτήριο Ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότη-τας – τιμής
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 15/12/2017 ώρα 1:30 μ.μ.
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 11/12/2017 ώρα 1:30 μ.μ.
Διάρκεια παροχής υπηρεσιών:έως 31.12.2018 και με δικαίωμα προαίρεσης (option) και παράτασης/ ανανέωσης της σύμβασης για ένα επί πλέον έτος (2019) με τους ίδιους όρους της παρούσης.