ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2018 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 20ΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

MIS 5002090

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2018

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ

20ΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2-11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
ΑΔΑΜ: 18PROC002650048
Συνολικός προϋπολογισμός: 5.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
6.200,00 € (με ΦΠΑ 24%)

Κριτήριο Ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας – τιμής
CPV: 79961000

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 22.02.2018, 11:30 π.μ.
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 22.02.2018, 11:30 π.μ.
Διάρκεια παροχής υπηρεσιών: έως 31.03.2018