Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως δύο (2) μηνών - Αποτελέσματα - Μέρος B

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ» έχοντας υπόψη: 
  1. τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
  2. την  Αρ. 7833 04/11/2010 απόφαση ένταξης της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία- Θράκη» του ΕΣΠΑ 2007-2013
  3. την με αρ. πρωτ. 5655/21-6-2013 Διατύπωση Σύμφωνης γνώμης για την εκτέλεση υποέργου με αυτεπιστασία από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
  4. την με αρ. πρωτ. ΦΚΘ/502/21.06.2013 απόφαση Διευθυντή για την εκτέλεση υποέργου με αυτεπιστασία
  5. την απόφαση της υπ’ αριθμ.310 της από 15.05.2013 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
  6. την προκήρυξη με  Αριθμ. Πρωτ.: ΦΚΘ/507/27.06.2013 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
 
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως δύο (2) μηνών, συνολικά εκατόν πενήντα επτά (157) ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών των παράλληλων προγραμμάτων του 54ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα των αναφερόμενων παρακάτω που αφορούν σε θέσης απασχόλησης τριών (3) μηνών και άνω, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, ατόμων.
 
Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Ανακοίνωση 11/09/2013 180 KB