Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού 7/2013 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφορά-τοποθέτησης-διαμόρφωσης 2 γυάλινων περιπτέρων (BOX) καθώς και κατασκευής-τοποθέτησης φωτισμού σήμανσης σε 3 σημεία

ΠΡΑΞΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»
ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 299689
 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 7/2013
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2 ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ (BOX) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΕ 3 ΣΗΜΕΙΑ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 54ΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 1 – 10.11.2013
 
Συνολικός προϋπολογισμός: 19.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Κριτήριο Ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 2.10.2013
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 2.10.2013
Διάρκεια παροχής υπηρεσιών: έως 29.11.2013