Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του 59ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Αριθμ. Πρωτ.: ΦΚΘ/ 192 /30.07.2018

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ» έχοντας υπόψη:

  1. τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και τις παραγράφους κγ, κστ, κζ. του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύουν
  2. την απόφαση της υπ’ αριθμ. 345/2.Α της 20.06.2018 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
  3. την υπ’ αριθμ. 6896/10.10.2016 απόφαση ένταξης του της Πράξης «Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης» με Κωδικό ΟΠΣ 5002090 στο Επιχειρηματικό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 3372/26.06.2018 απόφαση
  4. την υπ. αριθμ. Α.Π.: ΦΚΘ/391/28.11.2016 Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «Προετοιμασία και υλοποίηση του 57ου και 58ου Φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και του 19ου και 20ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ. αριθμ.ΦΚΘ/404/09.12.2016και ΦΚΘ/169/05.07.2018 Αποφάσεις 
  5. Την προκήρυξη με Αριθμ. Πρωτ.:ΦΚΘ/176/11.07.2018
  6. Την με υπ. Αριθμ. Πρωτ.:ΦΚΘ/190/27.7.2018 απόφαση ορισμού Επιτροπής Αξιολόγησης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του 59ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα της παρακάτω θέσης απασχόλησης (5 μηνών): 

1.4. Βοηθός Προγράμματος – Προεπιλογή Ταινιών (ΠΕ)

Για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών

  1. Σμοϊλης Ιωάννης

 

Η Γενική Διευθύντρια

Ελίζ Ζαλαντό