Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου, συνολικά εκατόν είκοσι έξι (126) ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του 59ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Αριθμ. Πρωτ.: ΦΚΘ/211/29.08.2018                  

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ» έχοντας υπόψη:

 1. τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και τις παραγράφους κγ, κστ, κζ. του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύουν
 2. την απόφαση της υπ’ αριθμ. 345/2.Α της 20.06.2018 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
 3. την υπ’ αριθμ. 6896/10.10.2016 απόφαση ένταξης του της Πράξης «Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης» με Κωδικό ΟΠΣ 5002090 στο Επιχειρηματικό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 3372/26.06.2018 απόφαση
 4. την υπ. αριθμ. Α.Π.: ΦΚΘ/391/28.11.2016 Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «Προετοιμασία και υλοποίηση του 57ου και 58ου Φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και του 19ου και 20ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ. αριθμ.ΦΚΘ/404/09.12.2016και ΦΚΘ/169/05.07.2018 Αποφάσεις 
 5. Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ. Πρωτ.:ΦΚΘ/176/11.07.2018
 6. Την με υπ. Αριθμ. Πρωτ.:ΦΚΘ/190/27.7.2018 απόφαση ορισμού Επιτροπής Αξιολόγησης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου, συνολικά εκατόν είκοσι έξι (126) ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του 59ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα των αναφερόμενων παρακάτω που αφορούν σε θέσης απασχόλησης (8 ημερών έως 4 μηνών), ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, ατόμων:

 

1.1. ΠΕ -  Βοηθός Ελληνικού Προγράμματος

Για χρονικό διάστημα τεσσάρων(4) μηνών

 1. Βασίλειος Τερζόπουλος

 

1.2 ΠΕ-  Βοηθοί Βαλκανικού Προγράμματος

Για χρονικό διάστημα τεσσάρων(4) μηνών

 1. Ιωάννης Παλαβός

 

1.3. ΠΕ- Βοηθός Προγράμματος – Προεπιλογή Ταινιών

Για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών

 1. Αλέξανδρος Κωνσταντάρας

 

1.5 ΠΕ - Βοηθός Προγράμματος – Επιμέλεια κειμένων

Για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών

 1. Ευαγγελία Μαδεμλή

 

1.6  ΠΕ - Βοηθοί Προγράμματος - Παρουσιάσεις

Για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών

 1. Ουρανία Καλογερίδου
 2. Ειρήνη Θεοφυλακτοπούλου
 3. Αναστασία – Μελία Ελευθερίου
 4. Αναστάσιος Αλευράς
 5. Ελένη Ουλάνη

 

1.7. ΔΕ Κλητήρας Τμήματος Προγράμματος

Για χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών

 1. Χρυσόστομος Χρυσοκέφαλος

 

2.1. ΤΕ Βοηθός Τμήματος Φιλοξενίας

Για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών

 1. Σοφία Τιμπλαλέξη

2.2 ΤΕ- Υπεύθυνος Κίνησης Φιλοξενουμένων

Για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός

 1. Ελευθέριος Καζαντζίδης

 

2.3 ΔΕ -Βοηθοί Φιλοξενίας - Οδηγοί

Για χρονικό διάστημα δεκατριών (13) ημερών

 1. Διομήδης Μουσελεμίδης
 2. Παναγιώτης Παγωνάκης
 3. Αμφιλόχιος Τζανέτογλου
 4. Ευστράτιος Πιστικός
 5. Χρήστος Κούτλας
 6. Γεώργιος Αποστολίδης
 7. Τατιανή - Μαρία Καζαντζίδου

 

2.4. ΔΕ  - Βοηθοί Φιλοξενίας – Υποδοχή Διαπιστεύσεις

Για χρονικό διάστημα ένδεκα (11) ημερών

 1. Καλλιόπη Αρμπηλιά
 2. Ελένη Τζάτσου
 3. Δροσιά Κομνηνίδου

 

2.5. ΔΕ-  Βοηθοί Φιλοξενίας – Αεροδρόμιο

Για χρονικό διάστημα ένδεκα (11) ημερών

 1. Ευδοκία Καρπούζα

 

3.1.ΠΕ - Βοηθός Οργάνωσης Εκδηλώσεων & Δημοσίων Σχέσεων

Για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών

 1. Βασιλεία Παγωνίδου

 

3.2. ΤΕ - Συντονιστής Πωλητηρίων CineKάρτα F / Info Desks

Για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών

 1. Ιωάννης Τικτόπουλος

 

3.3. ΔΕ- Βοηθός Οργάνωσης Εκδηλώσεων – Συντονιστής Εκδηλώσεων

Για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών

 1. Σουλτάνα Δούλαλα

 

3.4.ΔΕ -  Βοηθοί Πωλητηρίων // CineKarta F / Info Desks

Για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) ημερών

 1. Γεωργία Νταλαμπύρα
 2. Όλγα Γαλάζιου
 3. Ευτυχία – Ευστρατία Καραμέτου
 4. Δέσποινα Φατεσίδου
 5. Μιχαήλ Σολάκης
 6. Δημήτριος Αποστόλου
 7. Γεώργιος Κοντογουλίδης
 8. Ελίζα Ξανθοπούλου
 9. Καλλιόπη Τσολακίδου
 10. Ειρήνη Χρυσοστομίδου
 11. Μαρία Κλεάρχου

 

3.6. ΔΕ - Βοηθός Παραγωγής – Οργάνωση Λειτουργίας Αποθήκης Υλικού

Για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός

 1. Αντιγόνη Μιξαφέντη

 

3.7. ΔΕ - Βοηθός Παραγωγής – Οδηγός

Για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) ημερών

 1. Ηρακλής Τσιούρας

 

3.8. ΔΕ – Βοηθός Αποθήκης

Για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) ημερών

 1. Ειρήνη Μητρολίδου

 

3.9. ΔΕ - Βοηθός Παραγωγής – Συντονιστής Συναρμολόγησης Επίπλων

Για χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημέρων

 1. Δημήτριος Ζιάκας

 

3.10. ΔΕ - Βοηθοί Παραγωγής –Γενικών Καθηκόντων

Για χρονικό διάστημα δέκα τεσσάρων (14) ημερών

 1. Ξενοφών Φυτιανός
 2. Ηρακλής Μπλάνας
 3. Ιωάννης Σπάρταλης
 4. Δημήτρης Τσιαβτάρης
 5. Κωνσταντίνος Βελένης

 

3.11. ΔΕ - Βοηθός Παραγωγής – Υπεύθυνος Συνεργείων Καθαριότητας Φύλαξης

Για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) ημερών

 1. Ηρακλής Σακκαλής

 

4.1. ΠΕ – Δημοσιογράφος – Βοηθός γραφείου τύπου

Για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών

 1. Κωνσταντίνα Αντωνάκου

 

4.2. ΠΕ- Συντονιστής γραφείου ξένου τύπου

Για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών

 1. Αλεξάνδρα Κόλια

 

4.3. ΠΕ - Βοηθός Γραφείου Ξένου Τύπου

Για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός

 1. Ζωή – Χάρις Μπελενιώτη

 

4.4. ΔΕ- Βοηθός Γραφείου Τύπου – Αίθουσα τύπου

Για χρονικό διάστημα δέκα (10)  ημερών

 1. Σαλονικιά Κεφαλά

 

4.5. ΔΕ – Βοηθοί Γραφείου Τύπου – Ρεπόρτερ / Αίθουσα τύπου

Για χρονικό διάστημα δέκα (10)  ημερών

 1. Γεώργιος Μούλκας
 2. Γεώργιος Παπαδημητρίου
 3. Παναγιώτης Αχτσιόγλου

 

4.6. ΠΕ - Βοηθός Γραφείου Τύπου – Μεταφραστής

Για χρονικό διάστημα ένδεκα (11) ημερών

 1. Σοφία Σκουληκάρη

 

4.7. ΔΕ - Συντονιστής διανομής υλικού – τσαντών

Για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών

 1. Απόστολος Πέλλιος

 

4.8. ΔΕ - Βοηθός διανομής υλικού – τσαντών

Για χρονικό διάστημα οκτώ (8) ημερών

 1. Ελευθερία – Μαρία Δρίγγα

 

4.9. ΠΕ – Υπεύθυνος Ομάδας Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

Για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών

 1. Ιφιγένεια Κωνσταντινίδου

 

4.10 ΔΕ - Βοηθός Βραβείου Κοινού

Για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός

 1. Αναστασία Συρά

 

4.11. ΔΕ -  Βοηθοί Τμήματος Εθελοντισμού

Για χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών

 1. Ευαγγελία Μακρή
 2. Ιωάννης Μητλιάγκας

 

5.1. ΠΕ - Βοηθός Πληροφορικής

Για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών

 1. Ανέστης Σιδηρόπουλος

 

5.2. ΠΕ-  Βοηθοί Πληροφορικής

Για χρονικό διάστημα είκοσι δύο (22) ημερών

 1. Κωνσταντίνος Ζάβλαρης
 2. Σουλτάνα Πιταράκη
 3. Γιάννης Μπόνιος

 

5.4. ΔΕ - Εξυπηρέτηση κοινού – Ταμίες – Τηλεφωνητές

Για χρονικό διάστημα ένδεκα (11) ημερών

 1. Δημήτριος Ματσούκας
 2. Μαρία Δρακωνάκη
 3. Ναταλία Γκαβέζου
 4. Γεώργιος Καραγιαννίδης
 5. Κυριακή Μίγκου
 6. Ευστράτιος Χατζηγεωργιάδης
 7. Μαριλένα Λιώτη
 8. Κωνσταντίνος Ρόμπης
 9. Αφροδίτη Τσαπάρογλου
 10. Ζωή Νιάκου
 11. Φοίβη Κονδύλη – Σαρίκα
 12. Άννα Κεφάλιδου
 13. Νικολέττα Προκοπίου
 14. Δήμητρα Μακρή

 

5.5. ΔΕ - Εξυπηρέτηση κοινού – Ταμίες – Τηλεφωνητές

Για χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών

 1. Ζαχαρούλα Καμπούρη
 2. Δέσποινα Γεωργίου
 3. Δέσποινα Καβύρη
 4. Κωνσταντίνα Μανίκα
 5. Μαρία Λίκα
 6. Μαγδαληνή Μπόνιου

 

6.1. ΔΕ - Συντονιστής Αγοράς

Για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών

 1. Διονυσία Ανδρεώλα

 

6.2.ΠΕ -  Βοηθοί Agora – Γραφείο Υποστήριξης Ελληνικών Ταινιών

Για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών

 1. Αντιγόνη Παπαντώνη
 2. Ιωάννα Δούκα

 

6.3. ΔΕ - Υπεύθυνος Παραγωγής Agora

Για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών

 1. Νικόλαος Μποζάνης

 

6.5. ΠΕ - Βοηθός Crossroads

Για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών

 1. Ελένη Χρηστοπούλου

 

6.6. ΔΕ - Βοηθοί Agora - Υποδοχή

Για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών

 1. Έλενα Τσιριοπούλου
 2. Ιωάννης Φουρκιώτης

 

6.7. ΠΕ - Διαχειριστής Αναφορών Τμήματος Agora

Για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός

 1. Ιωάννης Καλλιγκάτσης

 

6.8. ΔΕ - Υπεύθυνος Ψηφιοποίησης Agora

Για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών

 1. Γεώργιος Νούνεσης

 

7.1. ΠΕ - Συντονιστής Κίνησης Ταινιών

Για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών

 1. Ηρακλής Καστρινάκης

 

7.2. ΔΕ - Βοηθός Κίνησης Ταινιών

Για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών

 1. Ανδρέας Θωμόπουλος

 

7.3. ΔΕ - Μηχανικοί – Βοηθοί Ελέγχου και Κίνησης Ταινιών

Για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών

 1. Βασιλική Καμπουρίδου
 2. Γεώργιος Μάνος

 

7.4. ΔΕ – Μηχανικοί Προβολής

Για χρονικό διάστημα σαράντα (40) ημερών

 1. Κωνσταντίνος Μπαξεβάνης
 2. Δημήτριος Νίκλης
 3. Ιορδάνης Ωραιόπουλος
 4. Δανιήλ Γεωργακόπουλος
 5. Βασίλειος Δερμεντζής

 

7.5. ΔΕ - Μηχανικοί Προβολής Ψηφιακών Προβολών

Για χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών

 1. Γεώργιος Καραγιάννης
 2. Δημοσθένης Ελευθερίου

 

7.6. ΔΕ - Μηχανικοί / Τεχνικοί Προβολής

Για χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών

 1. Γιώργος Χαραλαμπίδης
 2. Ιωάννης Τσότσης

 

7.7. ΔΕ - Κλητήρας Τεχνικού Τμήματος

Για χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών

 1. Αργύριος Μουρατίδης

 

8.1. Ελεγκτές Εισιτηρίων

Για χρονικό διάστημα ένδεκα (11) ημερών

 1. Ηλίας Λαμτζίδης
 2. Κωνσταντίνος Γιουψάνης
 3. Παναγιώτης Αργυρόπουλος
 4. Μάρθα Κοκκίδου
 5. Ελένη Αϊναλή
 6. Χαρίκλεια Σιαφάκα
 7. Δήμητρα Φωτιάδου
 8. Αικατερίνη Καρίκη
 9. Όλγα Καρίκη
 10. Ελένη Παπάντζου
 11. Παρασκευή Γιουβανάκη
 12. Πλάτων Γαβριηλίδης
 13. Αικατερίνη Νικολάου
 14. Νικολέττα Τσότρα
 15. Κατερίνα Μιχαήλ
 16. Αφροδίτη Μιχαήλ
 17. Δημήτριος Βαρβάκης
 18. Γεωργία Φωτιάδου

 

Η Γενική Διευθύντρια

Ελίζ Ζαλαντό