ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4/2018 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 59ΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΑΞΗ: «Υποστήριξη 57ου, 58ου, 59ου και 60ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, 19ου, 20ου και 21ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης», MIS 5002090

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4/2018 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 59ΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1-11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 
ΑΔΑΜ: 18PROC003787704

Συνολικός προϋπολογισμός: 5.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ) 6.200,00 € (με ΦΠΑ 24%)
Κριτήριο Ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

CPV: 79961000

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 17.10.2018, 11:30 π.μ.
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 17.10.2018, 11:30 π.μ.
Διάρκεια παροχής υπηρεσιών: έως 30.11.2018

Τo πλήρες κείμενο της διακήρυξη είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.filmfestival.gr, καθώς και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Έχει επίσης καταχωρηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.