ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Το Ν.Π.Ι.Δ. «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (κτίριο Ολύμπιον Πλατεία Αριστοτέλους 10), δημοσιεύει την με αριθμό πρωτοκόλλου ΦΚΘ/289/12-10-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 59ΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (1 – 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018), που θα διεξαχθεί στο ΟΛΥΜΠΙΟΝ και στους χώρους του Λιμένα Θεσσαλονίκης. Συνολικός Προϋπολογισμός: 6.000€ πλέον Φ.Π.Α., Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 22/10/2018 ώρα 13:00. Προσφορές θα κατατεθούν εγγράφως από φυσικά ή νομικά πρόσωπα για το σύνολο ή για μέρος (κατηγορία) των περιγραφομένων αναγκών. Οι προσφορές κατατίθενται ξεχωριστά για καθεμιά από τις ανάγκες τεχνικού εξοπλισμού και υπηρεσιών: 1. DJ booth equipment, 2. Φωτιστική κάλυψη ,3. Συναυλία λήξης 59ου Φεστιβάλ. Κριτήριο Ανάθεσης: μετά την τεχνική αξιολόγηση, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη. Το πλήρες κείμενο της Πρόσκληση Ενδιαφέροντος είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.filmfestival.gr) και στον ιστότοπο του ΚΗΜΔΗΣ, επίσης μπορεί να παραληφθεί από τα γραφεία του οργανισμού (κτίριο Ολύμπιον 6ος όροφος Πλατεία Αριστοτέλους 10 Θεσσαλονίκη και Διον. Αρεοπαγίτου 7 Αθήνα). Οι προσφορές αποστέλλονται και ταχυδρομικά στις παραπάνω διευθύνσεις. Για διευκρινήσεις σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τους όρους της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Βασίλειο Σταυρόπουλο (τηλ.: 2310378481).