ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΤΟ 59ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθ. Πρωτ.: ΦΚΘ/291/15.10.2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΤΟ 59ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Πληροφορίες:
ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: +2310 378400
Fax: +2310 285759
ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ
Τηλέφωνο: +210 8706000
Fax: +210 6451174
www.filmfestival.gr
Υπόψη κ. Δάνη Κόκκινου, κτίριο Ολύμπιον, 6ος όροφος, τηλέφωνo επικοινωνίας: 2310378451

Συνολικός προϋπολογισμός:

Α. 20.000,00 € προ Φ.Π.Α. για τις υπηρεσίες καθαριότητας και

Β. 8.000,00 € προ Φ.Π.Α. για τις υπηρεσίες φύλαξης                                                                                              

Κριτήριο Ανάθεσης:  μετά την τεχνική αξιολόγηση, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 26/10/2018 ώρα 13:30

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 25/10/2018 ώρα 17:00

Διάρκεια παροχής  υπηρεσιών: από 29/10/2018 έως 14/11/2018