Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του 21ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Αριθμ. Πρωτ.: ΦΚΘ/368/28.12.2018

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ»

έχοντας υπόψη:

 1. τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και την παράγραφο κζ του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006
 2. την απόφαση της υπ’ αριθμ. 348 της 12.11.2018 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
 3. την υπ’ αριθμ. 6896/10.10.2016 απόφαση ένταξης της Πράξης «Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης» στο Επιχειρηματικό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», με Κωδικό ΟΠΣ 5002090, όπως ισχύει, μετά και την με αρ. πρωτ. 3372/26.06.2018 τροποποίησή της
 4. την υπ. αριθμ. Α.Π.: ΦΚΘ/391/28.11.2016 Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «Προετοιμασία και υλοποίηση του 57ου, 58ου, 59ου και 60ου Φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και του 19ου, 20ου και 21ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ. αριθμ.ΦΚΘ/404/09.12.2016 και ΦΚΘ/169/05.07.2018 Αποφάσεις 
 5. Την ανακοίνωση-πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων με Αριθμ. Πρωτ.: ΦΚΘ/345/04.12.18
 6. Την με υπ. Αριθμ. Πρωτ. ΦΚΘ/367/19.12.2018 απόφαση ορισμού Επιτροπής Αξιολόγησης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, συνολικά  επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του 21ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα των αναφερόμενων παρακάτω ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ατόμων.

 

1.1 Βοηθός Ελληνικού Προγράμματος  - Συντονιστής Περιφερειακών Εκδηλώσεων (ΠΕ)

Για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών

 1. Βασίλειος Τερζόπουλος

1.2 Βοηθοί Προγράμματος (ΠΕ)

Για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών

 1. Ιωάννης Παλαβός
 2. Ιωάννης Σμοΐλης

1.3 Βοηθός Προγράμματος – Επιμέλεια κειμένων (ΠΕ)

Για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών

 1. Ευαγγελία Μαδεμλή

1.4. Βοηθός Προγράμματος – Προεπιλογή Ταινιών (ΠΕ)

Για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών

 1. Αλέξανδρος Κωνσταντάρας

5.1 Δημοσιογράφος – Βοηθός Γραφείου Τύπου (ΠΕ)

Για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών

 1. Κωνσταντίνα Αντωνάκου

5.2 Συντονιστής Γραφείου Ξένου Τύπου (ΠΕ)

Για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών

 1. Αλεξάνδρα Κόλια


ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης  ενστάσεις  κατά του πίνακα κατάταξης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής του.

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στις διευθύνσεις (πλ. Αριστοτέλους 10 στη Θεσσαλονίκη και Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7 στην Αθήνα) και για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €) που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

Η ένσταση θα κριθεί αμετάκλητα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης εντός 10 εργασίμων ημερών από την λήξη της  προθεσμίας υποβολής. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή , το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Η Γενική Διευθύντρια

Ελίζ Ζαλαντό