Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως δύο (2) μηνών, συνολικά 115 ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του 21ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Αριθμ. Πρωτ.: ΦΚΘ/ 7/14.01.2019
Θεσσαλονίκη, 14 Ιανουαρίου 2019

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ»
έχοντας υπόψη:

  1. τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και την παράγραφο κζ του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006
  2. την απόφαση της υπ’ αριθμ. 348 της 12.11.2018 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
  3. την υπ’ αριθμ. 6896/10.10.2016 απόφαση ένταξης της Πράξης «Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης» στο Επιχειρηματικό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», με Κωδικό ΟΠΣ 5002090, όπως ισχύει, μετά και την με αρ. πρωτ. 3372/26.06.2018 τροποποίησή της
  4. την υπ. αριθμ. Α.Π.: ΦΚΘ/391/28.11.2016 Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «Προετοιμασία και υλοποίηση του 57ου, 58ου, 59ου και 60ου Φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και του 19ου, 20ου και 21ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ. αριθμ.ΦΚΘ/404/09.12.2016 και ΦΚΘ/169/05.07.2018 Αποφάσεις 
  5. Την ανακοίνωση-πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων με Αριθμ. Πρωτ.: ΦΚΘ/345/04.12.18
  6. Την υπ. Αριθμ. Πρωτ. ΦΚΘ/367/19.12.2018 απόφαση ορισμού Επιτροπής Αξιολόγησης του Φεστιβάλ    Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
  7. Την υπ. Αριθμ. Πρωτ. ΦΚΘ/ 368/28.12.2018 ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού του Φεστιβάλ Κινηματογράφου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως δύο (2) μηνών, συνολικά εκατόν δέκα πέντε (115) ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του 21ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα των αναφερόμενων παρακάτω ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ατόμων.