ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2019 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 21ΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1-10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΠΡΑΞΗ: «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», MIS 5002090 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2019

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 21ΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1-10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Συνολικός προϋπολογισμός: 5.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
6.200,00 € (με ΦΠΑ 24%)

Κριτήριο Ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής
CPV: 79961000

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 18.02.2019, 11:30 π.μ.
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 18.02.2019, 11:30 π.μ.
Διάρκεια παροχής υπηρεσιών: έως 31.03.2019


Τo πλήρες κείμενο της διακήρυξης είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.filmfestival.gr , καθώς και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Έχει επίσης καταχωρηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.