ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΤΟ 21ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθ. Πρωτ.: ΦΚΘ/55/12-02-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΤΟ 21ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πληροφορίες:
ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: +2310 378400
Fax: +2310 285759
ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ
Τηλέφωνο: +210 8706000
Fax: +210 6451174
www.filmfestival.gr
Υπόψη κ. Δάνη Κόκκινου, κτίριο Ολύμπιον, 6ος όροφος, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310378451

Συνολικός προϋπολογισμός:
Α. 18.000,00 € προ Φ.Π.Α. για τις υπηρεσίες καθαριότητας και
Β. 7.000,00 € προ Φ.Π.Α. για τις υπηρεσίες φύλαξης
Κριτήριο Ανάθεσης: μετά την τεχνική αξιολόγηση, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 25/02/2019 ώρα 15:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 25/02/2019 ώρα 17:00
Διάρκεια Παροχής Υπηρεσιών: από 25/02/2019 έως 14/03/2019