ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6/2019 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΑΜ: 19PROC005319814

ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ 2018ΣΕ01400016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6/2019

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΔΑΜ: 19PROC005319814

CPV: 38652120, 38653400

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 183.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
226.920,00 € (με ΦΠΑ 24%)
Κριτήριο επιλογής Αναδόχου: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας-τιμής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 27/8/2019 και ώρα 17.00 μ.μ.
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού : 02/09/2019 και ώρα 09.00 π.μ.
Συμβατικός χρόνος παράδοσης: 45 ημέρες