Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου, συνολικά εκατόν τρίαντα τριών (133) ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του 60ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Αρ. Πρωτ.: ΦΚΘ/ 196 /28.08.2019
Θεσσαλονίκη, Τετάρτη 28 Αυγούστου 2019

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ»

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και τις υποπαραγράφους κγ, κζ. της παρ. 1 του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύουν
2. την απόφαση της υπ’ αριθμ. 352/5 της 06.06.2019 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
3. την υπ’ αριθμ. 6896/10.10.2016 απόφαση ένταξης της Πράξης «Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης» με Κωδικό ΟΠΣ 5002090 στο Επιχειρηματικό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 3372/26.06.2018 απόφαση
4. την υπ. αριθμ. Α.Π.: ΦΚΘ/391/28.11.2016 Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «Προετοιμασία και υλοποίηση του 57ου, 58ου, 59ου και 60ου Φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και του 19ου, 20ου και 21ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ. αριθμ.ΦΚΘ/404/09.12.2016 και ΦΚΘ/169/05.07.2018 Αποφάσεις
5. την πρόσκληση με Αριθμ. Πρωτ.:ΦΚΘ/157/09.07.2019
6. την με υπ. Αριθμ. Πρωτ.:ΦΚΘ/190/22.8.2019 απόφαση ορισμού Επιτροπής Αξιολόγησης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου, συνολικά εκατόν τρίαντα τριών (133) ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του 60ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα των αναφερόμενων παρακάτω ατόμων που αφορούν σε θέσεις απασχόλησης (10 ημερών έως 4 μηνών), ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης: