ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ 7/2019 ΑΔΑΜ 19PROC005501695

ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ 2018ΣΕ01400016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ 7/2019
ΑΔΑΜ 19PROC005501695

Συνολικός προϋπολογισμός: 19.900,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
24.676,00 € (με ΦΠΑ 24%)
Κριτήριο Ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής
CPV: 30200000

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 13.09.2019, 11:30 π.μ.
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 13.09.2019, 11:30 π.μ.
Προθεσμία παράδοσης: 45 ημέρες