ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΤΟ 60ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθ. Πρωτ.: ΦΚΘ/242/30-9-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΤΟ 60ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Συνολικός προϋπολογισμός:

Α. 20.000,00 € προ Φ.Π.Α. για τις υπηρεσίες καθαριότητας και

Β. 11.000,00 € προ Φ.Π.Α. για τις υπηρεσίες φύλαξης                                                                                             

Κριτήριο Ανάθεσης: μετά την τεχνική αξιολόγηση, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 14/10/2019 ώρα 17:00

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 15/10/2019 ώρα 17:00

Διάρκεια Παροχής Υπηρεσιών: από 17/10/2019 έως 14/11/2019