Πλήρωση θέσης παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας, που θα εργάζεται ως εξωτερικός συνεργάτης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3850/2010 όπως ισχύουν

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, κοινωφελές μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο διέπεται από το Ν. 3905/2010 «Ενίσχυση της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 219/23.12.2010), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη στο κτίριο ΟΛΥΜΠΙΟΝ, Πλατεία Αριστοτέλους 10, με υποκατάστημα στην Αθήνα επί της οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, με ΑΦΜ 090290161 Δ.Ο.Υ. Δ’ Θεσσαλονίκης, με γραφεία στο χώρο του Μουσείου Κινηματογράφου στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, αποθηκευτικό χώρο στο Καλοχώρι Νομού Θεσσαλονίκης (Κατάταξη Γ' κατηγορία – έως 75 ώρες) και εκπροσωπείται νόμιμα από τη Γενική Διευθύντρια Ελίζ Ζαλαντό, δημοσιεύει την παρούσα για την πλήρωση θέσης παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας, που θα εργάζεται ως εξωτερικός συνεργάτης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3850/2010 όπως ισχύουν