ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 15/11/2019

Αρ. Πρωτ.: ΦΚΘ/281/15-11-2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 15/11/2019

 

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA)ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020  ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (OPTION) ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ /ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ (2021)» με προϋπολογισμό της αρχικής σύμβασης έως 29.500,00 €  χωρίς ΦΠΑ και 36.580,00€ με ΦΠΑ  και σε περίπτωση που ασκηθεί  από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα προαίρεσης  και παράτασης /ανανέωσης της αρχικής σύμβασης για ένα επί πλέον έτος (2021), με συνολικό  ποσό προσαύξησης του προϋπολογισμού  της αρχικής σύμβασης έως 29500,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 36.580,00 € με Φ.Π.Α και τελικό συνολικό  προϋπολογισμό: έως 59.000,00 € χωρίς  ΦΠΑ και 73.160,00 € με ΦΠΑ 

ΑΔΑΜ: 19PROC005859165

cpv: 72224000

 

 

Κριτήριο Ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 29/11/2019   ώρα 13:00 μ.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 28/11/2019   ώρα 13:00 μ.μ.

Διάρκεια παροχής υπηρεσιών: από  01.01.2020 έως 31.12.2020  και   με δικαίωμα προαίρεσης  (option) και παράτασης/ ανανέωσης  της σύμβασης για ένα επί πλέον έτος (2021) με τους ίδιους όρους  της παρούσης .

 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2019