ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/2019 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΠΔΕ 2019-2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/2019

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΠΔΕ 2019-2020

Συνολικός προϋπολογισμός:              60.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ)

                                                            74.400,00 € (με ΦΠΑ 24%)

Κριτήριο Ανάθεσης:                            η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά και μόνο βάσει ποιοτικών κριτηρίων

CPV: 72224000

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού:                    13.12.2019, 11:30 π.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών:    13.12.2019, 11:30 π.μ.

Διάρκεια παροχής υπηρεσιών:                                              έως 31.12.2020