ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΚΘ 10/2019 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α) ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ, Β) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ BANNERS-ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, Γ) ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΟΥ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 22ΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 6 – 1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 10/2019

1. Αναθέτουσα Αρχή: Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Δ. Αρεοπαγίτου 7, 11742
Αθήνα, Τηλ: +30 2108706000, ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL522 Φαξ: +30 2106448143, διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: www.filmfestival.gr, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Σύμφωνα με τις
διατάξεις του νόμου 3905/2010, στους σκοπούς του φορέα περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η
διοργάνωση Φεστιβάλ Κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη και η διοργάνωση αγοράς (market)
κινηματογραφικών έργων. 2. Φύση της σύμβασης: Η σύμβαση αφορά διεθνή ανοικτό
ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για τη διοργάνωση του 22ου Φεστιβάλ
Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης 6 – 15 Μαρτίου 2020. Το δημοπρατούμενο αντικείμενο διαιρείται σε
τμήματα και συγκεκριμένα Τμήμα Α: ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΩΝ (CPV: 79800000),
προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24%: 11.656,00 €. Τμήμα Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ
BANNERS – ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ (CPV: 79811000), προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24%:
11.656,00 €. Τμήμα Γ: ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΟΣ ΤΑΙΝΙΩΝ (CPV: 92112000), προϋπολογισμός με ΦΠΑ
24%: 54.188,00 €. Συνολικός προϋπολογισμός 62.500,00 € χωρίς ΦΠΑ και 77.500,00 € με ΦΠΑ
24%. 3. Τόπος παροχής των υπηρεσιών: Θεσσαλονίκη. ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL522. 4. Είδος και
ποσότητα των υπηρεσιών: Τμήμα Α: Εκτυπώσεις 5 ειδών εντύπων και προωθητικού υλικού της
22ης διοργάνωσης του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, διαφόρων μεγεθών. Τμήμα Β:
Κατασκευή, ανάρτηση, αποξήλωση 30 διαφορετικών ειδών Banners, αυτοκόλλητων κλπ.
ψηφιακών εκτυπώσεων. Τμήμα Γ: Τεχνική κάλυψη του ηλεκτρονικού υποτιτλισμού όλων των
κινηματογραφικών προβολών. Οι προβολές περιλαμβάνουν περίπου 110 ταινίες μέσης διάρκειας
70 λεπτών. Δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης. 5. Η προσφορά που θα υποβάλουν οι
οικονομικοί φορείς μπορεί να αφορά ένα ή περισσότερα τμήματα. 6. Δεν επιτρέπεται η
υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 7. Χρονοδιάγραμμα διάρκειας της σύμβασης: από 20.02
έως 15.03.2020. Ολοκλήρωση του αντικειμένου έγκαιρα, ενόψει της προγραμματισμένης
διοργάνωσης η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως τις 15 Μαρτίου 2020 στην Θεσσαλονίκη.
8. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή διεύθυνση διαδικτύου στην οποία θα υπάρχει
ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης: Η διακήρυξη με
τα παραρτήματά της διατίθεται ηλεκτρονικά στο ΚΗΜΔΗΣ, στο ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr)
και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.filmfestival.gr. 9. Καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών: 13.01.2020, ώρα 17:00. Οι προσφορές υποβάλλονται
στην ηλεκτρονική υποβολή στο ΕΣΗΔΗΣ (διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) και εντός
τριών εργασίμων ημερών μετά την ηλεκτρονική υποβολή, προσκομίζονται στα γραφεία του
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης στην Αθήνα, Δ. Αρεοπαγίτου 7, ΤΚ 11742 τα έγγραφα
που απαιτούνται (βλ. αναλυτική διακήρυξη). 10. Γλώσσα: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα
σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια μπορούν να υποβάλλονται στα
αγγλικά. 11. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 17.01.2020
και ώρα 09:00 π.μ. Οι διαγωνιζόμενοι θα έχουν πρόσβαση στους φακέλους των προσφορών μετά
το άνοιγμα μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 12. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Εγγυητική συμμετοχής 2% επί της
προϋπολογισθείσης δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι για το Τμήμα Α 188,00 €,
για το Τμήμα Β 188,00 € και για το Τμήμα Γ 874,00 €. Εγγυητική καλής εκτέλεσης 5% του
συνολικού οικονομικού ανταλλάγματος μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Εγγυητική
προκαταβολής, σε περίπτωση λήψης, που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης
καλής εκτέλεσης και του ποσού της προκαταβολής. 13. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και
πληρωμής: Έντοκη προκαταβολή έως 30% της αξίας της σύμβασης και αποπληρωμή με την
παραλαβή. Το έργο αναμένεται να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2014-2020 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του ΠΔΕ. Εάν
τελικώς το έργο δεν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, ο διαγωνισμός ματαιώνεται, διότι ο φορέας δεν έχει
τη δυνατότητα να εκτελέσει το έργο με ίδιους πόρους. Στην περίπτωση αυτή οι
διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται καμία αποζημίωση. 14. Δικαιούμενοι συμμετοχής και
ελάχιστοι όροι οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που πρέπει να πληροί ο οικονομικός
φορέας στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών
φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-
μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και
κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα
Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος
I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της
παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα
συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι να ειδικεύονται σε τυπογραφικές
εργασίες, σε ό,τι αφορά το Τμήμα Α, σε εργασίες ψηφιακών εκτυπώσεων και ανάρτησης Banners,
σε ό,τι αφορά το Τμήμα Β και σε Υποτιτλισμούς Ταινιών σε ό,τι αφορά το Τμήμα Γ. Ειδικότερα
απαιτείται να είναι μέλη του οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμων επαγγελματικών οργανώσεων,
ως οικονομικοί φορείς που ασκούν συναφή με τα ανωτέρω δραστηριότητα. Οικονομική και
χρηματοοικονομική ικανότητα: Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο
κύκλο εργασιών κατά τα έτη 2015, 2016, 2017 ή, αν η έναρξη της δραστηριότητάς τους είναι πιο
πρόσφατη, για όσο διάστημα δραστηριοποιούνται, τουλάχιστον το 100% του συνόλου του
προϋπολογισμού του τμήματος ή των τμημάτων του διαγωνισμού για τα οποία υποβάλουν
προσφορά, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Τεχνική ικανότητα: Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται
να έχουν: α) προκειμένου να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό για το τμήμα Α, τριετή εμπειρία στην
παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης πολυσέλιδων εικονογραφημένων εντύπων και εκτύπωσης
τετράχρωμων εφημερίδων, β) προκειμένου να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό για το τμήμα Β,
τριετή εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης και ανάρτησης banners, γ) προκειμένου να
συμμετάσχουν στο διαγωνισμό για το τμήμα Γ, τριετή εμπειρία στον ταυτόχρονο υποτιτλισμό
κινηματογραφικών ταινιών από και προς διαφορετικές γλώσσες. Επίσης, τα στελέχη τους που θα
αναλάβουν τόσο την μετάφραση των υποτίτλων όσο και τον αυτόματο υποτιτλισμό κατά τη
διάρκεια των προβολών θα πρέπει να είναι επαγγελματίες μεταφραστές με τα απαραίτητα τυπικά
προσόντα αλλά και την απαραίτητη εμπειρία στον χώρο του κινηματογραφικού υποτιτλισμού. 15.
Νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί η ένωση οικονομικών φορέων, εφόσον της
ανατεθεί η σύμβαση: Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των
προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα
τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 16. Χρονικό
διάστημα κατά το οποίο ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του: Πέντε μήνες από την
υποβολή των προσφορών. 17. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης: Πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 18. Ημερομηνία και
παραπομπή στη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της
γνωστοποίησης της δημοσίευσης της προκήρυξης: Επίσημη Εφημερίδα 2019/S 243-597632,
17.12.2019. 19. Διαδικασίες προσφυγής: Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις,
διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 και από το π.δ.
39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών». 20. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης από τον
αναθέτονται φορέα: στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 13.12.2019, ώρα 15:52.
21. Αιτήματα διευκρινίσεων: Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, θα πρέπει να υποβάλουν έως
έξι ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, το αργότερο, τυχόν
απορίες και ερωτήματα σχετικά με τους όρους του Διαγωνισμού, αφού εγγραφούν στο
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., μέσω του Συστήματος, το δε ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων θα
είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.

Η Διευθύντρια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
Ελίζ Ζαλαντό