Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως δύο (2) μηνών, συνολικά εκατόν είκοσι (120) ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του 22ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκ

Αριθμ. Πρωτ.: ΦΚΘ/10/14.01.2020

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ» έχοντας υπόψη:

  1. τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και  τις παραγράφους κγ , κστ. κζ του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύουν,
  2. την απόφαση της υπ’ αριθμ. 356/2.β της 03.12.2019 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και      
  3. την υπ’ αριθμ. 6896/10.10.2016 απόφαση ένταξης της Πράξης «Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης» στο Επιχειρηματικό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», με Κωδικό ΟΠΣ 5002090, όπως ισχύει, μετά και την με αρ. πρωτ. 3372/26.06.2018 τροποποίησή της
  4. Την υπ. Αριθμ. Πρωτ. ΦΚΘ/294/04.12.19 ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού του  Φεστιβάλ Κινηματογράφου
  5. Την με υπ. Αριθμ. Πρωτ. ΦΚΘ/305/20.12.2019 απόφαση ορισμού Επιτροπής Αξιολόγησης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
  6. Την από 1/11/2019 με αρ. πρωτ. 6366 επιστολή με θέμα «Συνέχιση χρηματοδότησης του έργου Επιχορήγηση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για την υλοποίηση του  έργου "Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως δύο (2) μηνών, συνολικά εκατόν είκοσι (120) ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του 22ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα των αναφερόμενων παρακάτω ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ατόμων.