Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης για έως έξη (6) επιπλέον μήνες, δύο ατόμων

Αριθμ. Πρωτ.: ΦΚΘ/ 86 /19.03.2020
Θεσσαλονίκη,19 Μαρτίου 2020


Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ» 
έχοντας υπόψη:

  1. Το από 2.11.1983 ΠΔ (ΦΕΚ 734 Δ/28.11.1983) με το οποίο έχει χαρακτηρισθεί ως διατηρητέο μνημείο το κτήριο του συγκροτήματος κινηματογραφικών αιθουσών «Ολύμπιον» που ανήκει στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης,
  2. την απόφαση ΥΜΑΘ 1996/30.04.1996 (ΦΕΚ 505 Δ/16.5.1996) με την οποία έχει χαρακτηρισθεί διατηρητέο μνημείο το κτήριο της Αποθήκης Γ του Α’ προβλήτα του Λιμένος Θεσσαλονίκης, που έχει παραχωρηθεί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης,
  3. τις προγραμματισμένες εργασίες επισκευών και αντικαταστάσεων / εκσυγχρονισμού εξοπλισμών στα προαναφερόμενα διατηρητέα κτήρια, που χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ Κεντρική Μακεδονία του ΕΣΠΑ (Κωδικός ΟΠΣ 5029850), το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ / Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (2018ΣΕ01400016) και από ίδιους πόρους,
  4. τις εν γένει ανάγκες για εργασίες επισκευής και συντήρησης που ανακύπτουν στα κτήρια που κατέχει είτε χρησιμοποιεί το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για την επίτευξη των σκοπών του,
  5. την παράγραφο 2.η του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και την παράγραφο κζ του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006,
  6. την απόφαση της υπ’ αριθμ. 357/5 της από 15/1/2020 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης,
  7. την με αρ. πρωτ. ΦΚΘ/19/21.01.2020 πρόσκληση για πρόσληψη προσωπικού,
  8. τα από 27.02.2020 και 06.03.2020 πρακτικά με αρ. 1 και 2 αντίστοιχα της Επιτροπής Αξιολόγησης,
  9. Την υπ. αριθμ. 360/03/18.03.2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης για έως έξη (6) επιπλέον μήνες, δύο ατόμων σύμφωνα με τον πίνακα επιτυχόντων που ακολουθεί για την επί τόπου επίβλεψη των οικοδομικών και ΗΜΧ εργασιών που θα εκτελεσθούν από εργολήπτες δημοσίων έργων και αναδόχους προμηθειών και υπηρεσιών με τη διαδικασία του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα, σε ακίνητα η χρήση των οποίων έχει παραχωρηθεί στο ΦΚΘ που είναι διατηρητέα μνημεία.