ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΤΟ 61οΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πληροφορίες:

ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Τηλέφωνο: +2310 378400

Fax: +2310 285759

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ

Τηλέφωνο: +210 8706000

Fax: +210 6451174

www.filmfestival.gr

Υπόψη κ. Δάνη Κόκκινου, κτίριο Ολύμπιον, 6ος όροφος, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310378451

 

Συνολικός προϋπολογισμός:

 Α. 12.000,00 € προ Φ.Π.Α. για τις υπηρεσίες καθαριότητας και

 Β. 8.000,00 € προ Φ.Π.Α. για τις υπηρεσίες φύλαξης

 

Κριτήριο Ανάθεσης: μετά την τεχνική αξιολόγηση, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 27/10/2020 ώρα 14:00

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού:29/10/2020 ώρα 15:00

Διάρκεια Παροχής Υπηρεσιών: από 30/10/2020 έως 18/11/2020