ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2020-2021

Αριθ. Πρωτ. ΦΚΘ/211/4/12/2020

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣHΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, κοινωφελές μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο διέπεται από το Ν. 3905/2010 «Ενίσχυση της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 219/23.12.2010), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη στο κτήριο ΟΛΥΜΠΙΟΝ, Πλατεία Αριστοτέλους 10, με ΑΦΜ 090290161 Δ.Ο.Υ.  Δ’ Θεσσαλονίκης, διατηρεί υποκατάστημα στην Αθήνα επί της οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, γραφεία στο χώρο του Μουσείου Κινηματογράφου στην Αποθήκη Α’ και  κατέχει την Αποθήκη Γ'  στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, επίσης αποθηκευτικό χώρο στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης  (Κατάταξη Γ' κατηγορία – έως  75 ώρες) και εκπροσωπείται νόμιμα από  τη Γενική Διευθύντρια ,  ύστερα από την με την 368/03.Δ/ 27.11.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  δημοσιεύει την παρούσα Πρόσκληση για την πλήρωση θέσης παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας  (Κατάταξη Γ' κατηγορία – έως  75 ώρες), που θα εργάζεται ως εξωτερικός συνεργάτης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του  ν. 3850/2010 όπως ισχύουν,  για χρονικό διάστημα  δώδεκα (12) μηνών.

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  Δύο χιλιάδες οκτακόσια ευρώ  (2.800)πλέον Φ.Π.Α.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  μεταξύ των προσφορών που πληρούν τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης είναι η βέλτιστη  σχέση μεταξύ  τεχνικής επάρκειας και χαμηλότερης τιμής παροχής εργασίας χωρίς ΦΠΑ.