ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, BMS ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (CPV: 42512300, 31521000, 48921000)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3/2020

1. Αναθέτουσα Αρχή: Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Δ. Αρεοπαγίτου 7, 11742 Αθήνα, Τηλ: +30 2108706000, ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL522 Φαξ: +30 2106448143, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: www.filmfestival.gr, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ιδιοκτήτης του συγκροτήματος κινηματογραφικών «Ολύμπιον», όπου βρίσκεται η έδρα της και διεξάγονται τα διεθνή Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης κάθε Νοέμβριο και Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης κάθε Μάρτιο. 2. Φύση της σύμβασης: Η σύμβαση αφορά διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 375.065,00 ΕΥΡΩ (μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, BMS ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (CPV: 42512300, 31521000, 48921000). 3. Τόπος παράδοσης της προμήθειας : Θεσσαλονίκη. ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL522. 4. Είδος και ποσότητα των προς παράδοση προϊόντων: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ενεργειακή́ αναβάθμιση του ιστορικού συγκροτήματος κινηματογραφικών αιθουσών «Ολύμπιον» (περιλαμβάνει τις αίθουσες «Ολύμπιον», «Παύλος Ζάννας» και τα γραφεία του ΦΚΘ) το οποίο σήμερα καλύπτει τις ανάγκες θέρμανσης και ψύξης των χώρων του με συνδυασμό́ κεντρικής θέρμανσης με χρήση πετρελαίου, ενός μεγάλου ψύκτη παλαιάς τεχνολογίας χωρίς inverters που χρησιμοποιεί μη εγκεκριμένο πλέον ψυκτικό́ μέσον και μιας μικρής αντλίας θερμότητας τοπικής χρήσης. Η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ψύξης - θέρμανσης, αντίστοιχης ισχύος, αλλά με καλυτέρα ενεργειακά χαρακτηριστικά και μεγαλύτερο θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας, βασιζόμενου σε αντλίες θερμότητας με δυνατότητα ταυτόχρονης λειτουργίας σε θέρμανση και ψύξη και κυκλοφορητές με inverters που χρησιμοποιούν σύγχρονο ψυκτικό μέσο, αποτελεί επείγουσα ανάγκη ώστε να μην διακινδυνεύσει η λειτουργία του συγκροτήματος, ιδιαίτερα κατά τις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις του ΦΚΘ και παράλληλα επιτρέπει την εξοικονόμηση ενέργειας και την μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων. Η εγκατάσταση γίνεται με προσαρμογές στις συνδέσεις των μηχανημάτων και δικτύων στο δώμα και δεν επηρεάζει τους λοιπούς χώρους και δίκτυα του κτιρίου. Για την αποδοτικότητα και ελεγχόμενη λειτουργία των παραπάνω και για επίτευξη άριστης απόδοσης και ασφαλούς λειτουργίας, θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση νέου συστήματος κεντρικού ελέγχου (ΒΜS) έτσι ώστε να λειτουργεί ομαλά με τις νέες αντλίες θερμότητας και να βελτιστοποιεί σε μέγιστο βαθμό την εξοικονόμηση ενέργειας. Επίσης, αντικαθίστανται τα ενεργειοβόρα φωτιστικά σώματα των δύο κινηματογραφικών αιθουσών με νέα τεχνολογίας led καλύτερης ενεργειακής απόδοσης, όπως είναι επιβεβλημένο για τα δημόσια κτίρια. Δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης. Οι ποσότητες φαίνονται αναλυτικά  στον προϋπολογισμό της προμήθειας. 5. Η προσφορά αφορά το σύνολο των ζητούμενων προϊόντων στις οποίες αναφέρεται ο διαγωνισμός 6. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 7. Χρονοδιάγραμμα διάρκειας της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εννέα μήνες, σε δύο φάσεις, έως έξη μήνες για παραγγελία των ειδών και έως τρείς μήνες για την προσκόμιση και εγκατάστασή τους, με την ανελαστική δέσμευση ότι η δεύτερη φάση της επί τόπου εγκατάστασης του νέου εξοπλισμού πρέπει να γίνει συντονισμένα και εντός συγκεκριμένων χρονικών πλαισίων. Συγκεκριμένα δεν θα υλοποιείται  κατά την διάρκεια  των μηνών από  1η Σεπτεμβρίου έως τέλος Μαρτίου, κατά τους οποίους είναι απαραίτητο να λειτουργούν τα συστήματα ψύξης-θέρμανσης και φωτισμού του κτιρίου για να μην παρεμποδιστεί η προετοιμασία και διεξαγωγή των δύο διεθνών διοργανώσεων (Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης τον Μάρτιο και Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης τον Νοέμβριο) που έχουν τακτές και απολύτως αμετάθετες ημερομηνίες. 8. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή διεύθυνση διαδικτύου στην οποία θα υπάρχει ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης: Η διακήρυξη με τα παραρτήματά της διατίθεται ηλεκτρονικά στο ΚΗΜΔΗΣ, στο ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.filmfestival.gr. 9. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών: 1/2/2021, ώρα 17:00. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ηλεκτρονική υποβολή στο ΕΣΗΔΗΣ (διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) και εντός τριών εργασίμων ημερών μετά την ηλεκτρονική υποβολή, προσκομίζονται στα γραφεία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης στην Αθήνα, Δ. Αρεοπαγίτου 7, ΤΚ 11742 τα έγγραφα που απαιτούνται (βλ. αναλυτική διακήρυξη). 10. Γλώσσα: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια μπορούν να υποβάλλονται στα αγγλικά. 11. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 5/2/2021 και ώρα 09:00 π.μ. Οι διαγωνιζόμενοι θα έχουν πρόσβαση στους φακέλους των προσφορών μετά το άνοιγμα μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 12. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Συμμετοχής με ισχύ μέχρι 06.08.2021, ύψους 7.500,00 €. Εγγυητική καλής εκτέλεσης 5% του συνολικού οικονομικού ανταλλάγματος μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Προκαταβολής, σε περίπτωση λήψης, που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της προκαταβολής. Μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αντικαθίσταται από εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των εγκαταστάσεων κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης με διάρκεια τουλάχιστον δύο ετών. 13. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: Έντοκη προκαταβολή μέχρι ποσοστού 30% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού, είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού. Το έργο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (MIS 5029850) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του ΠΔΕ. 14. Δικαιούμενοι συμμετοχής και ελάχιστοι όροι οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που πρέπει να πληροί ο οικονομικός φορέας στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα: Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών κατά τα τελευταία τρία έτη (2017, 2018, 2019) ή, αν η έναρξη της δραστηριότητάς τους είναι πιο πρόσφατη, για όσο διάστημα δραστηριοποιούνται, τουλάχιστον 500.000,00 €. Τεχνική ικανότητα: Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: α) κατά την διάρκεια της τελευταίας πενταετίας να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς μία τουλάχιστον συναφή  προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ψύξης-θέρμανσης (με αντλίες θερμότητας) ύψους 200.000,00 Ευρώ (προ  ΦΠΑ), ή έως τρείς αντίστοιχες προμήθειες συνολικού ύψους αθροιστικά 300.000,00 Ευρώ (προ ΦΠΑ), β) να διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους  για την υλοποίηση της προμήθειας και εγκατάστασης των μηχανημάτων οι ίδιοι ή οι κατονομαζόμενοι συνεργάτες – υπεργολάβοι τους και ειδικότερα: συνεργείο υδραυλικών, συνεργείο ηλεκτρολόγων, συνεργείο ψυκτικών εξουσιοδοτημένο από την κατασκευάστρια εταιρεία των κλιματιστικών μηχανημάτων, συνεργείο τεχνικών για εγκατάσταση και προγραμματισμό του ΒΜS και εκπαίδευση του προσωπικού του Φεστιβάλ, μηχανολόγο ή ηλεκτρολόγο μηχανικό για την παρακολούθηση της σύνδεσης και εγκατάστασης του εξοπλισμού, πολιτικό μηχανικό που θα συντάξει τη μελέτη ανύψωσης φορτίου  με γερανό για την πρόσβαση του εξοπλισμού στο δώμα, θα μεριμνήσει για την έκδοση οικοδομικής άδειας μικρής κλίμακας  και θα επιβλέψει τις σχετικές εργασίες. 15. Νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί η ένωση οικονομικών φορέων, εφόσον της ανατεθεί η σύμβαση: Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 16. Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του: Πέντε μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 17. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 18. Ημερομηνία και παραπομπή στη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της γνωστοποίησης της δημοσίευσης της προκήρυξης: Επίσημη Εφημερίδα 2020/S 237-583014/04.12.2020.19. Διαδικασίες προσφυγής: Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 και από το π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 20. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης από τον αναθέτονται φορέα: στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 1/12/2020, ώρα 09.28 (Λουξεμβούργου). 21. Αιτήματα διευκρινίσεων: Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, θα πρέπει να υποβάλουν έως εννέα ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, το αργότερο, τυχόν απορίες και ερωτήματα σχετικά με τους όρους του Διαγωνισμού, αφού εγγραφούν στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., μέσω του Συστήματος, το δε ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων θα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.

 

 

Η Διευθύντρια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Ελίζ Ζαλαντό