ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2021 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΠΔΕ 2021 ΑΔΑΜ: 21PROC008132071

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2021
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΠΔΕ 2021

ΑΔΑΜ: 21PROC008132071

Συνολικός προϋπολογισμός: 60.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
74.400,00 € (με ΦΠΑ 24%)

Κριτήριο Ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά και μόνο βάσει ποιοτικών κριτηρίων

CPV: 72224000

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 22.02.2021, 11:30 π.μ.
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 22.02.2021, 11:30 π.μ.
Διάρκεια παροχής υπηρεσιών: έως 31.12.2021