ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 118 ΤΟΥ ΕΠΑΝΕΚ

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
1. Το αντικείμενο του έργου αφορά στην προετοιμασία και υποβολή Φακέλου Πρότασης
χρηματοδότησης της Πράξης την οποία προτίθεται να υποβάλει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Θεσσαλονίκης για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020, σε συνέχεια της από 21.1.2021 Πρόσκλησης με
Κωδικό 118 που δημοσίευσε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία.
2. Η παροχή των υπηρεσιών του Αναδόχου θα αρχίσει με την υπογραφή της σύμβασης και θα διαρκέσει
έως την έκδοση της απόφασης ένταξης της Πράξης, ή την απόρριψη της πρότασης. Ο Ανάδοχος θα
πρέπει να ολοκληρώνει έγκαιρα κάθε επιμέρους εργασία που εμπίπτει στις υποχρεώσεις του, είτε να
ενημερώνει έγκαιρα την Αναθέτουσα Αρχή για τις ενέργειες που απαιτούνται, ώστε να διασφαλίζεται
η απρόσκοπτη πρόοδος της προετοιμασίας του Φακέλου Πρότασης.
3. Τα καθήκοντα του Αναδόχου περιλαμβάνουν τις ακόλουθες Ενότητες Εργασιών:
ΕΕ.Ι Ανάλυση της διαδικασίας αξιολόγησης και ένταξης της προτεινόμενης Πράξης, καθώς και των
όρων της χρηματοδότησης.
ΕΕ.ΙΙ Υποστήριξη προς τον φορέα και τους συνεργαζόμενους με αυτό φορείς κατά το σχεδιασμό της
πρότασης:
- υποστήριξη στην περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, στον
προγραμματισμό της προτεινόμενης Πράξης και στη σύνταξη του σχετικού Τεχνικού
Δελτίου Πράξης,
σύνταξη είτε συγκέντρωση όλων των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων, όπως αυτά
περιγράφονται στην προαναφερόμενη πρόσκληση, συμπεριλαμβανομένης της
Απόφασης Υλοποίησης Υποέργου με Ίδια Μέσα, στοιχείων που τεκμηριώνουν τη
διοικητική, χρηματοοικονομική και επιχειρησιακή ικανότητα του δικαιούχου, κλπ.,
- συγκέντρωση είτε υποστήριξη στην σύνταξη, για κάθε υποέργο, όλων των βασικών
στοιχείων της αντίστοιχης διακήρυξης, όπως η αναλυτική περιγραφή φυσικού
αντικειμένου και Πίνακες Συμμόρφωσης, προϋπολογισμός, συνολική διάρκεια σύμβασης
και τμηματικές προθεσμίες, τρόπος πληρωμής, κλπ.,
- υποστήριξη στη συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων από τρίτους,
- υποστήριξη στην αναζήτηση διευκρινίσεων από τα αρμόδια στελέχη της Διαχειριστικής
Αρχής,
- υποστήριξη στην ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣ.
ΕΕ.ΙΙΙ Εντοπισμός ενδεχόμενων κινδύνων / προβλημάτων που μπορεί να ανασχέσουν την ομαλή
υλοποίηση της προγραμματισμένης Πράξης και διαμόρφωση πλαισίου προτάσεων για την
αντιμετώπισή τους.
ΕΕ.ΙV Παροχή συμβουλών επί όλων εν γένει των συναφών με το έργο θεμάτων που ανακύπτουν και
συνεχής και λεπτομερής ενημέρωση του Εργοδότη κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του
Φακέλου Πρότασης.
4. Τα Παραδοτέα του Αναδόχου περιλαμβάνουν τον Φάκελο της Πρότασης, στον οποίο περιλαμβάνεται
το Τεχνικό Δελτίο Πράξης και τα λοιπά συνημμένα της αίτησης, καθώς και σχέδια: Απόφασης
Υλοποίησης Υποέργου με Ίδια Μέσα, βασικά στοιχεία διακηρύξεων.
Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Βασικό κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης αποτελεί η τεκμηριωμένη εμπειρία του Συμβούλου και
της προτεινόμενης ομάδας του στην υποστήριξη φορέων του πολιτιστικού τομέα χώρου για την
υλοποίηση έργων προβολής και ανάδειξης δράσεων πολιτιστικού περιεχόμενου, συμπεριλαμβανομένων
ψηφιακών εφαρμογών, με έμφαση στην υποστήριξη του σχεδιασμού και της διενέργειας διαδικασιών
ανάθεσης συμβάσεων για τη διοργάνωση αυτών των δράσεων και στην εκτέλεση υποέργων με ίδια μέσα,
στο πλαίσιο προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και η
δυνατότητα του Συμβούλου να υποστηρίξει άμεσα τον φορέα για την υποβολή της πρότασης.
Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Εφόσον η προτεινόμενη Πράξη ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ο Σύμβουλος θα λάβει για τις υπηρεσίες του το ποσό των
15.000,00 € πλέον του ΦΠΑ που αναλογεί. Σε περίπτωση μη ένταξης της Πράξης για οποιοδήποτε λόγο
στο προαναφερόμενο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αμοιβή ή
αποζημίωση, το δε Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ρητά απαλλάσσεται από την υποχρέωση
καταβολής οιασδήποτε δαπάνης ή ανταλλάγματος προς τον Ανάδοχο.
Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν σχετικό φάκελο Προσφοράς το αργότερο μέχρι και την
Τρίτη, 16/3/2021, ώρα 14:00 στην έδρα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης στην Αθήνα,
Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, ΤΚ 11742, είτε στο e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..